Occasionele arbeid en dienstboden: belangrijke wijzigingen vanaf 1 oktober 2014

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft op 16 juni 2011 een conventie gesloten met betrekking tot waardig werk voor dienstboden.

De conventie voorziet erin dat elke lidstaat de nodige maatregelen dient te nemen om dienstboden inzake sociale zekerheid een gelijkaardige bescherming te geven als andere werknemers.

Aangezien dat momenteel niet het geval is (dienstboden zijn niet of slechts gedeeltelijk aan de RSZ onderworpen), was het dus noodzakelijk de Belgische wetgeving te wijzigen.

Vanaf 1 oktober 2014 zullen alle dienstboden volledig aan de RSZ onderworpen worden.

Tot 30 september 2014 wordt occasionele arbeid beschouwd als arbeid verricht in verband met de huishouding van de werkgever of van zijn gezin, voor zover deze niet meer bedraagt dan 8u/week bij één of meerdere werkgevers.

Vanaf 1 oktober 2014 wordt occasionele arbeid gedefinieerd als de activiteit of activiteiten verricht ten behoeve van het huishouden van de werkgever (natuurlijke persoon) of zijn gezin, met uitzondering van manuele huishoudelijke activiteiten, voor zover de werknemer deze occasionele activiteiten binnen deze huishouding niet beroepsmatig en geregeld ontplooit en voor zover de activiteiten niet meer dan 8 u/week bij één of meerdere werkgevers bedragen.

Deze nieuwe definitie is van wezenlijk belang omdat een occasionele werknemer niet aan de RSZ onderworpen is (op dit vlak verandert er niets).

De nieuwe definitie beoogt hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend de babysitters. Kunnen ook beschouwd worden als occasionele werknemers overeenkomstig deze nieuwe definitie, de personen die boodschappen doen voor oudere personen, de chauffeur van minder mobiele personen, ...

Het betreft hier sociale of vriendendiensten waarvoor deze personen een kleine vergoeding ontvangen. Het mag niet de bedoeling zijn een professionele  activiteit te ontplooien.

U stelt momenteel occasionele werknemers tewerk en heeft vragen over deze nieuwe definitie? Neem dan contact op met ons Sociaal Secretariaat om samen de situatie van uw werknemer ten aanzien van de RSZ te bekijken.

Personen die manuele huishoudelijke activiteiten verrichten (bv. dienstboden), kunnen niet meer beschouwd worden als occasionele werknemers. Ze zullen vanaf 1 oktober 2014 in alle gevallen (meer of minder dan 8u/week) onderworpen worden aan alle sectoren van de sociale zekerheid (zie verder). 

Vanaf 1 oktober 2014 zullen alle dienstboden volledig onderworpen worden aan de sociale zekerheid.

Ter herinnering, een dienstbode is een werknemer die in hoofdzaak huishoudelijke handarbeid verricht in verband met de huishouding van de werkgever (natuurlijke persoon) of van zijn gezin.

Opgelet: een dienstbode is geen 'huisbediende'. Laatstgenoemde verricht arbeid van niet-huishoudelijke aard in verband met de huishouding van de werkgever en zijn gezin (bv. chauffeur, gouvernante, ...) en deze wijzigingen op het vlak van onderwerping aan de RSZ hebben op hem geen betrekking. 

Tot 30 september 2014

Nog tot 30 september 2014 hangt de onderwerping aan de RSZ van dienstboden af van hun statuut (inwonende of uitwonende dienstbode) en het aantal gewerkte uren.

  • De inwonende dienstboden (d.w.z. die bij de werkgever inwonen) zijn aan de RSZ onderworpen, ongeacht het aantal gewerkte uren;
  • De uitwonende dienstboden zijn niet onderworpen aan de RSZ:
    • indien ze prestaties van minder dan 4u/dag verrichten bij de werkgever die hen tewerkstelt
    • of indien hun prestaties 4u/dag of meer bij dezelfde werkgever bedragen, maar geen 24u/week bereiken bij één of meerder werkgevers.

De dienstbode is niet volledig onderworpen aan de RSZ: hij is geen bijdragen verschuldigd voor de sector kinderbijslag of voor de loonmatiging.    

Vanaf 1 oktober 2014

Volledige onderwerping aan de RSZ

Vanaf 1 oktober 2014 zullen alle dienstboden volledig onderworpen worden aan de sociale zekerheid.

Voor dienstboden die nu al aan de RSZ onderworpen zijn, zal dat leiden tot de bijkomende betaling van bijdragen voor de sector kinderbijslag (7%) en de loonmatiging (7,48%).

Vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid

Toch zal deze nieuwe onderwerping niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen extra kosten met zich meebrengen voor de werkgever: vanaf 1 oktober 2014 zal de werkgever recht hebben op de structurele vermindering en eventueel op de doelgroepvermindering 'Huispersoneel'. Die doelgroepvermindering wordt toegekend voor de aanwerving van een eerste dienstbode (mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd, waaronder die voor de dienstbode om uitkeringsgerechtigde volledig werkloze te zijn sinds 6 maanden).

Als aan hun toepassingsvoorwaarden voldaan wordt, kunnen die verminderingen van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid in bepaalde gevallen de werkgeverskost verminderen - of gelijk houden - in vergelijking met wat de werkgever vóór 1 oktober 2014 betaalde voor eenzelfde werknemer.

Raadpleeg de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be om de voorwaarden te kennen om recht te hebben op die twee verminderingen van RSZ-bijdragen.  

Uw Sociaal Secretariaat zal zeker contact met u opnemen als u momenteel dienstboden tewerkstelt en zal alle vereiste maatregelen treffen zodat uw dienstbode(n) op 1 oktober 2014 volledig onderworpen zijn aan de RSZ.

Bron: Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 28 juli 2014.

Auteur: Anne Ghysels

02/09/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.