Nog steeds arbeidsvergunning vereist voor de tewerkstelling van Kroatische werknemers

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Op 1 juli 2013 trad Kroatië toe tot de Europese Unie. Via het Koninklijk Besluit van 18 juni 2013 wordt een overgangsperiode ingevoerd voor de tewerkstelling van Kroatische onderdanen.

Zoals aangekondigd in onze infoflash van 27 mei 2013 en ondertussen bevestigd via het hierboven vermeld Koninklijk Besluit, moet tijdens een overgangsperiode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 nog steeds een arbeidsvergunning aangevraagd worden voor de tewerkstelling van Kroatische werknemers op het Belgische grondgebied.

Het Koninklijk besluit voorziet verder in een vrijstelling tot het bekomen van een arbeidskaart in het geval een Kroatische werknemer gedetacheerd wordt door een onderneming die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte en die in België dienstverlening aanbiedt. De vrijstelling geldt niet bij  uitzendarbeid of een andere wettige vorm van terbeschikkingstelling. De vrijstelling is bovendien slecht van toepassing op voorwaarde dat:

  • de Kroatische werknemers op wettige wijze tewerkgesteld worden in de Lidstaat waar zij verblijven;
  • en deze arbeidsvergunningen ten minste geldig zijn voor de duur van het in België uit te voeren werk.

Ter herinnering! De overgangsperiode voor de tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers loopt af op 31 december 2013. Vanaf 1 januari 2014 zijn deze werknemers vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Bron: Koninklijk Besluit van 24 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, onder meer naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië (1), B.S. 28 juni 2013.

Auteur: Peggy Criel

10/07/2013