Nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij investeringen in steunzones (1)

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Werkgevers die investeringen verrichten in zogenaamde steunzones zullen binnenkort kunnen genieten van een verlaging van de loonkost in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De vrijstelling geldt enkel voor de werknemers die ten gevolge van de investeringen worden aangeworven. De steunzones worden door de gewesten vastgelegd.

In deze infoflash geven we een aantal verduidelijkingen bij het begrip ‘steunzone’. De voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden in een volgende infoflash behandeld.

Gewesten krijgen de mogelijkheid om steunzones voor te stellen indien op het grondgebied van hun  gewest een collectief ontslag heeft plaatsgevonden binnen een ononderbroken gebied van 20 km2 en binnen een cirkel met een straal van maximum 5 km.

Collectief ontslag

Het collectief ontslag moet beantwoorden aan een aantal voorwaarden. Er is slecht sprake van een collectief ontslag in de zin van deze reglementering indien in een periode van drie jaar ten minste 500 werknemers die tewerkgesteld zijn in één of meerdere vestigingen van één of meerdere ondernemingen hun ontslag krijgen omwille van redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemers. Daarnaast is ook vereist dat een procedure van collectief ontslag zoals bedoeld in de wet-Renault doorlopen is. Enkel de ontslagen waarvoor de nodige kennisgevingen (o.a. aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst) hebben plaatsgevonden na 1 juli 2012, komen in aanmerking.

De drempel van 500 ontslagen werknemers kan worden teruggebracht tot 250 indien de totale steunzone die het gewest voorstelt een graad van jeugdwerkloosheid kent die hoger is dan 125 % van het nationale gemiddelde.

Voorstel tot steunzone

De gewesten beschikken over een termijn van 3 jaar nadat de bovenvermelde kennisgevingen van de ontslagen zijn verricht, om een steunzone voor te stellen aan de minister van Financiën. De steunzone mag voor een periode van maximum 6 jaar worden voorgesteld. Elke steunzone moet zich binnen een maximale straal van 40 kilometer van de getroffen vestigingen bevinden. Binnen die straal kan de steunzone bestaan uit onderbroken zones. Dit betekent dat de steunzone niet noodzakelijk aaneensluitend hoeft te zijn en dus verschillende territoriaal afgebakende terreinen kan omvatten. De getroffen vestigingen moeten worden opgenomen in de steunzone.

Het gewest verantwoordt in zijn voorstel op welke wijze de voorgestelde steunzone bijdraagt aan de reconversie van de door het collectief ontslag getroffen regio op basis van objectieve en pertinente gegevens.

Het betrokken gewest moet een samenwerkingsakkoord met de federale regering sluiten waarbij nadere afspraken worden gemaakt omtrent de mogelijkheid tot cumulatie van deze maatregel met andere steunmaatregelen, het respecteren van steunintensiteit, de evaluatie en de opvolging van deze maatregel en de termijn binnen dewelke de Koning de door het gewest voorgestelde steunzones afbakent.

De gewesten kunnen voor maximum 4 collectieve ontslagen een steunzone aanvragen. Daarnaast mag de oppervlakte van de steunzone maximaal 2.000 km2 bedragen en mag het bevolkingsaantal niet hoger zijn dan 200.000 inwoners.

Het gewest heeft steeds de mogelijkheid een vroegtijdige stopzetting van de steunzone voor te stellen.

Onderverdeling van de steunzones

De door de gewesten voorgestelde steunzones worden opgenomen in een koninklijk besluit en worden verdeeld in twee groepen:

  • groep A: (delen van) steunzones die binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen in de regionale steunkaart;
  • groep B: (delen van) steunzones die niet binnen de steungebieden vallen die zijn opgenomen in de regionale steunkaart.

De regionale steunkaart is een kaart met steungebieden die op sociaal-economisch gebied achtergebleven zijn en beantwoorden aan de voorwaarden die door de Europese Commissie werden bepaald. Deze steunkaart wordt samengesteld door de gewesten en heeft slechts uitwerking na publicatie in het Europees Publicatieblad.

Inwerkingtreding

Op datum van publicatie van deze infoflash is er nog geen koninklijk besluit verschenen dat de steunzones van de verschillende gewesten vastlegt.

Bron: Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, B.S. 22 mei 2014.

Auteur: Peggy Criel

18/07/2014