Nieuwe verplichte sluiting voor de horecasector

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De federale regering kondigde afgelopen weekend een nieuwe sluiting aan voor de horecasector, samen met een nieuw pakket aan steunmaatregelen.    

Sluiting en uitzonderingen

Inrichtingen behorend tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn verplicht te sluiten van 19 oktober tot en met 19 november 2020, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 u.

De verplichte sluiting geldt niet voor:

 • De hotelsector (alle logiesvormen), met begrip van hun restaurant maar met uitzondering van hun andere drankgelegenheden, en uitsluitend voor de gasten die er verblijven;
 • grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen

De horeca-activiteiten die zijn toegelaten, moeten voldoen aan alle sanitaire maatregelen opgelegd aan de horecasector.

Tijdelijke werkloosheid voor de werknemers

Horecasector zelf (PC 302)

De horecasector zelf (P.C. 302) is één van de zwaar getroffen sectoren die tot 31 december 2020 de soepele corona-werkloosheid overmacht kunnen voortzetten. Hier was een nieuwe maatregel niet noodzakelijk: de werknemers kunnen zonder veel formaliteiten in tijdelijke werkloosheid gezet worden, zoals het al kon sinds maart dit jaar.

Voor de werkgever betekent dit:

 • geen voorafgaande mededeling aan de RVA
 • geen uitkeringsaanvraag (ASR werkloosheid scenario 2)
 • geen aflevering controlekaarten C.3.2A
 • uitsluitend een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid (ASR werkloosheid scenario 5) met code “aard van de dag” 5.4 en reden “overmacht-coronavirus”

Voor de werknemer betekent dit:

 • éénmalige uitkeringsaanvraag via de C.3.2 –WERKNEMER-CORONA
 • vrijstelling bijhouden controlekaart C.3.2A
 • werkloosheidsuitkering 70% van het begrensd loon (€ 2.754,76/maand)
 • aanvulling door de RVA van € 5,63/dag
 • op de uitkering een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%
 • geen toelaatbaarheidsvoorwaarde, dus geen beroepsverleden te bewijzen

Wat met toeleveranciers die niet behoren tot PC 302?

Toeleveranciers getroffen door de horecasluiting die zelf niet behoren tot de horeca (P.C. 302), kunnen geen beroep doen op de globale regeling voor zwaar getroffen sectoren.  Als zij hun personeel tijdelijk werkloos willen stellen moeten zij handelen conform één van beide mogelijkheden:

 • Ofwel is de toeleverancier zelf een zwaar getroffen onderneming wegens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020. De soepele corona-werkloosheid (zoals hiervoor beschreven) kan toegepast worden mits voorafgaande aanvraag C106A-corona-HGO bij de RVA. Zie onze Infoflashes van 17 juli 2020 en 31 juli 2020
 • Ofwel is de toeleverancier zelf geen individueel zwaar getroffen onderneming want minder dan 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020. De procedure economische werkloosheid/schorsing bedienden moet  toegepast worden. Zie onze Infoflashes van 9 juli 2020 en 31 juli 2020

Nieuwe steunmaatregelen

De federale regering heeft onmiddellijk een pak steunmaatregelen aangekondigd, zoals:  

 • verdubbeling van het crisis- overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • vrijstelling werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor het derde kwartaal 2020;
 • overheidsgarantie van de volwaardige eindejaarspremie – in de horeca is de tijdelijke corona-werkloosheid gelijkgesteld voor de berekening van de premie, wat tot financieringsproblemen leidt voor individuele horecawerkgevers

Al deze nieuwe maatregelen moeten nog in een wetgevend kader worden gegoten, en een praktische uitwerking krijgen.

Uiteraard kunnen getroffen ondernemingen verder beroep doen op de algemene steunmaatregelen die reeds bestaan (bv. uitstel van betaling voor de bijdragen aan de RSZ).

De nieuwe federale maatregelen kunnen aangevuld worden met nieuwe regionale steun. De Vlaamse regering kondigde reeds een nieuw steunpakket aan, onder de vorm van een aangepaste compensatiepremie.

Wij informeren u verder van zodra deze maatregelen meer concreet worden.

 

Bron:

 • Ministerieel Besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 18 oktober 2020
 • diverse persberichten

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.