Nieuwe tijdelijke maatregelen voor loopbaanonderbreking

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Om het aantal arbeidskrachten te verhogen in de zorg- en onderwijssector of bij werkgevers die een instelling/centrum exploiteren dat belast is met contactopsporing (om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken), hebben werknemers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om hun loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen of om tijdens een periode van loopbaanonderbreking voor een andere werkgever te werken.

Deze tijdelijke maatregel, die is vastgelegd in de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, is met terugwerkende kracht van toepassing tot  1 oktober 2020.

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om werknemers die hun prestaties volledig geschorst of verminderd hebben (tot een halftijdse baan, met 1/5 of 1/10) in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof (hierna ‘loopbaanonderbreking’ genoemd).

Om welke sectoren gaat het?

De schorsing van de loopbaanonderbreking is alleen toegestaan voor werknemers die tewerkgesteld worden bij een werkgever die behoort tot de zorg- en onderwijssector of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De mogelijkheid om te werken tijdens een loopbaanonderbreking is alleen beschikbaar voor tewerkstelling bij een andere werkgever die behoort tot de zorg- en onderwijssector of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De zorgsectoren zijn meer in het bijzonder de volgende: (openbare en private) diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties concreet tot de volgende paritaire comités:

  • PC nr. 318 (paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp);
  • PC nr. 319 (paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten);
  • PC nr. 330 (paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten);
  • PC nr. 331 (paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector);
  • PC nr. 332 (paritair comité voor de Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector);
  • PC nr. 322 (paritair comité voor de uitzendsector en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die behoort tot  één van de bovengenoemde paritaire comités).

Wat is er concreet mogelijk?

Er zijn twee mogelijkheden voor een werknemer met loopbaanonderbreking:

  • ofwel komt de werknemer die tewerkgesteld wordt door een werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing met hem overeen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen,
  • ofwel wordt de werknemer tijdens zijn loopbaanonderbreking tijdelijk tewerkgesteld bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing.

Schorsing van een loopbaanonderbreking bij een werkgever die behoort tot een van de betrokken sectoren (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing

Een werknemer die tewerkgesteld wordt door een werkgever die tot de betreffende sectoren behoort (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing, kan met hem overeenkomen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen.

Na afloop van die tijdelijke schorsing, wordt de loopbaanonderbreking onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.

Tijdens de periode van schorsing van de loopbaanonderbreking ontvangt de werknemer geen loopbaanonderbrekingsuitkeringen van de RVA.

Tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking is slechts mogelijk tot 31 maart 2021. Bij koninklijk besluit kan deze mogelijkheid echter met 3 maanden worden verlengd.

Tijdelijke tewerkstelling tijdens de loopbaanonderbreking bij een andere werkgever die behoort tot de betreffende sectoren (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing 

De werknemer kan tijdens zijn loopbaanonderbreking tijdelijk worden tewerkgesteld bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs) of die een instelling/centrum exploiteert dat belast is met contactopsporing.

De partijen (de werknemer en de andere werkgever) moeten een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd sluiten. De einddatum van die overeenkomst mag 31 maart 2021, de voorziene einddatum van deze maatregel, niet overschrijden. Een koninklijk besluit kan echter beslissen om die maatregel met 3 maanden te verlengen. In dat geval mag de einddatum voor overeenkomsten voor bepaalde tijd die in het kader van deze maatregel worden gesloten, 30 juni 2021 niet overschrijden.

De werknemer behoudt zijn onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA. Het bedrag van de onderbrekingsuitkering wordt evenwel met 1/4 verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de formaliteiten ten opzichte van de RVA?

De werknemer moet de RVA schriftelijk de tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking of de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever. Dat gebeurt aan de hand van een formulier dat kan worden gedownload op de website van de RVA.

De RVA stuurt de werknemer daarna een brief met de bevestiging dat er akte werd genomen van de mededeling van de schorsing van zijn loopbaanonderbreking of tewerkstelling bij een andere werkgever.

Bronnen: wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 30.12.2020; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.