Nieuwe sectoren vrijgesteld van het tewerkstellen van jongeren met een Startbaanovereenkomst (SBO)

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn werkgevers verplicht om een bepaald aantal jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen, tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

Verplichting tot aanwerving

Werkgevers die tot de privésector behoren en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten: 3 % voor de profitsector en 1,5 % voor de non-profitsector.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar moeten niet voldoen aan die verplichting.

Mogelijkheid tot vrijstelling

De wet betreffende de SBO's laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toe om aan de sectoren die daarom vragen een volledige vrijstelling van deze verplichting toe te kennen. Deze vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van de 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

De PC's 126 (stoffering en houtbewerking), 129 (voortbrenging van papierpap, papier en karton) en 221 (papiernijverheid) hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De werkgevers die afhangen van de PC's nr. 126, 129 en 221 zijn vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen. Deze vrijstelling geldt:

-       Voor het PC 126 : van 1 januari 2016 tot 31 december 2017;

-       Voor de PC's 129 en 221: van 1 januari 2015 tot 31 december 2016.

Opmerking: PC 140

Wat betreft PC 140 (vervoer en logistiek), hebben we in onze Infoflash van 15 december 2015 aangekondigd dat de vrijstelling om jongeren met een SBO tewerk te stellen, opgenomen in het koninklijk besluit van 16 november 2015 enkel de werkgevers beoogde die vallen onder het PC 140.02 (taxi's) en niet alle werkgevers die vallen onder het PC 140.

De juridische correctie wordt momenteel gedaan door middel van het koninklijk besluit van 8 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2016.

Werkgevers die voor hun arbeiders onder het PC nr. 126 en 140.02 vallen, worden volledig vrijgesteld, ook wanneer ze bedienden tewerkstellen en hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

Bronnen:

  • Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 16 november 2015 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, B.S. 17.02.2016;
  • Ministerieel Besluit van 16 februari 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221), B.S. 23.02.2016;
  • Ministerieel besluit van 8 februari 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de stoffering en houtbewerking, B.S. 18.02.2016.

Auteur: Anne Ghysels

09/03/2016