Nieuwe SBO vrijstellingen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn werkgevers verplicht om een bepaald aantal jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen, tenzij ze vrijgesteld zijn van deze verplichting.

Verplichting tot aanwerving

Werkgevers die tot de privésector behoren en die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten: 3 % voor de profitsector en 1,5 % voor de non-profitsector.

Werkgevers die geen 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar moeten niet voldoen aan die verplichting.

Mogelijkheid tot vrijstelling

De wet betreffende de SBO's laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toe om aan de sectoren die daarom vragen een volledige vrijstelling van deze verplichting toe te kennen. Deze vrijstelling wordt toegekend wanneer de sector minstens 0,15 % van de driemaandelijkse loonsom besteedt ten gunste van de 'risicogroepen' en verder bijzondere inspanningen levert op het vlak van de aanwerving van werknemers.

De PC’s

  • 124 (PC voor het bouwbedrijf)
  • 126 (PC voor de stoffering en de houtbewerking)
  • 129 en 221 (PC voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en de papiernijverheid)
  • 120 en 214 (PC voor de textielnijverheid)

hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De werkgevers die voor hun arbeiders afhangen van PC nr. 124, 126, 120 of 129 en/of  voor hun bedienden van PC nr. 214 of 221 zijn vrijgesteld van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar te werk te stellen. Deze vrijstelling geldt  

  • Van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 voor de PC’s 124, 126, 120 en 214
  • Van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 voor de PC’s 129 en 221.

Werkgevers die voor hun arbeiders afhangen van de PC’s 124 en 126, worden volledig vrijgesteld, ook wanneer ze bedienden tewerkstellen en hun personeel uit meer bedienden dan arbeiders bestaat.

Bronnen:

  • Ministerieel besluit van 4 mei 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124), B.S. 13.05.2020;
  • Ministerieel besluit van 4 mei 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de stoffering en houtbewerking (PC 126), B.S. 13.05.2020;
  • Ministerieel besluit van 4 mei 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221), B.S. 13.05.2020;
  • Ministerieel besluit van 4 mei 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid (PC 120) en voor hun bedienden onder het paritair comité voor de bedienden voor de textielnijverheid (PC 214), B.S. 13.05.2020.