Nieuwe opzeggingstermijnen in geval van ontslag in de eerste 6 maanden: pas uw arbeidsreglement aan!

Auteur: Catherine Legardien et Catherine Mairy
Datum:

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie wijzigt de duur van de opzeggingstermijnen die betekend moeten worden wanneer een werknemer wordt ontslagen in de loop van de eerste 6 maanden van de tewerkstelling. Deze nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing in geval van ontslag betekend vanaf 1 mei 2018. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van die nieuwe regels, moet u het arbeidsreglement van uw onderneming aanpassen.

“OUDE” OPZEGGINGSTERMIJNEN

De opzeggingstermijnen die betekend moesten worden wanneer een werknemer met minder dan 6 maanden anciënniteit wordt ontslagen, waren:

  • 2 weken voor een anciënniteit van minder dan 3 maanden,
  • 4 weken voor een anciënniteit van 3 maanden tot minder dan 6 maanden.

NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

Vanaf 1 mei 2018 zijn de opzeggingstermijnen die moeten worden betekend wanneer een werknemer met minder dan 6 maanden anciënniteit wordt ontslagen:

  • 1 week voor een anciënniteit van minder dan 3 maanden,
  • 3 weken voor een anciënniteit van 3 maanden tot minder dan 4 maanden,
  • 4 weken voor een anciënniteit van 4 maanden tot minder dan 5 maanden,
  • 5 weken voor een anciënniteit van 5 maanden tot minder dan 6 maanden.

Opgelet: de opzeggingstermijnen die betekend moeten worden in geval van ontslag uitgaande van de werknemer tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling blijven ongewijzigd van kracht.

 

SAMENVATTENDE TABEL

Anciënniteit

 “Oude” opzeggingstermijnen

Opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018

Minder dan 3 maanden

2 weken

1 week

3 maanden tot minder dan 4 maanden

4 weken

3 weken

4 maanden tot minder dan 5 maanden

4 weken

4 weken

5 maanden tot minder dan 6 maanden

4 weken

5 weken

AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT

Elk arbeidsreglement moet de duur van de opzeggingstermijnen of de nadere regels voor het bepalen van de opzeggingstermijnen of de verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake vermelden.

We stellen een model van de bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de opzeggingstermijnen voor u ter beschikking.

Om deze bijlage in uw arbeidsreglement in te voegen, moet de overlegprocedure in de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, met de werknemers niet worden nageleefd.

Als werkgever bent u evenwel nog steeds verplicht om:

  • een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te overhandigen aan iedere werknemer (met ontvangstbewijs);
  • deze wijziging mee te delen aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten binnen 8 dagen na haar inwerkingtreding.

Meer inlichtingen? Neem dan contact op met een van onze juridische adviseurs per telefoon (nr.: 02.549.30.20 (Ndl.) – 02.549.30.10 (Fr.)) of per e-mail (legal@partena.be).

Bron: wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018.