Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli 2013

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2013 is een nieuw bedrag van toepassing.

De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014: € 0,3460/km in plaats van € 0,3456/km. Bij gebrek aan publicatie in het Belgisch Staatsblad op het moment van het opstellen van deze infoflash, wordt dit bedrag onder voorbehoud meegedeeld.

Auteur: Peggy Criel

04/06/2013