Nieuwe fiscale waarderingsmethode voor de terbeschikkingstelling van een woning

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Vanaf 1 januari 2019 wordt het belastbare voordeel voor de terbeschikkingstelling van een woning op een nieuwe manier berekend.

CONTEXT

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

Het voordeel wordt forfaitair geraamd en verschilt naargelang een natuurlijk persoon of een rechtspersoon de woning toekent. De rechtspraak oordeelde al verschillende malen dat het onderscheid in de berekening van het belastbaar voordeel naargelang de persoon die de woning ter beschikking stelt, ongrondwettelijk is (zie ook onze infoflash van 11 juni 2018).

Om die verschillende behandeling weg te werken, paste de regering de wettekst aan.

NIEUWE WAARDERINGSMETHODE

Vanaf 1 januari 2019 wordt het voordeel voor de terbeschikkingstelling van een woning, ongeacht de persoon die het voordeel toekent, vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Zoals voorheen, wordt het voordeel verhoogd met 2/3 indien het een gemeubileerde woning betreft.

Bron: Koninklijk Besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, B.S. 27 december 2018.