Nieuwe fiscale bedragen voor geschenken in natura, speciën of in de vorm van geschenkcheques

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

De werkgever kan aan zijn werknemers geschenken in natura, speciën of in de vorm van cheques toekennen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze geschenken worden vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. De sociale maxima voor de vrijstelling van deze geschenken werden met terugwerkende kracht tot 01.01.2017 verhoogd. De fiscus heeft deze maxima in 2018 geharmoniseerd met toepassing vanaf 01.01.2018.

SOCIALE EN FISCALE VOORWAARDEN

Om in 2018 in aanmerking te komen voor de sociale en fiscale vrijstelling, moeten geschenken onder onderstaande voorwaarden worden toegekend. De fiscus heeft inmiddels een fiscale circulaire gepubliceerd waarin zij de bedragen harmoniseren met die van de RSZ.

Aanleiding voor de toekenning

Nieuwe bedragen (sociaal)

Nieuwe bedragen (fiscaal)

Eindejaarsfeesten (Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar)

40 euro per jaar en per werknemer eventueel verhoogd met 40 euro per kind ten laste van de werknemer die effectief de volledige of gedeeltelijke last van het kind draagt

40 euro per jaar en per werknemer (voorheen 35)

Huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning

245 euro

245 euro (voorheen 200)

Overhandiging van een eervolle onderscheiding (= officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming è ereteken, decoratie, titel van laureaat van de arbeid ...)

120 euro per jaar en per werknemer

120 euro per jaar en per werknemer (voorheen 105)

Pensionering

40 euro per dienstjaar bij de werkgever, met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro.

40 euro per volledig dienstjaar bij de werkgever, met een minimum van 120 euro

(voorheen 35 euro per volledig dienstjaar bij de werkgever, met een minimum van 105 euro)

De volgende regels gelden voor de geschenkcheques:

  • Ze mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de emittenten van die betaalbons
  • Ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben vanaf de datum waarop ze aan de werknemer overhandigd worden
  • Ze mogen aan de begunstigde noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën worden uitbetaald.

WELK VOORDEEL VOOR DE WERKGEVER?

De geschenken die aan bovenstaande voorwaarden voldoen zijn door de werkgever fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Het bedrag dat in 2018 aftrekbaar is, bedraagt maximaal 40 euro per jaar en per werknemer. Dit nieuwe bedrag is van toepassing vanaf 1 januari 2018.

De geschenken die niet aan de bovenstaande voorwaarden beantwoorden, kunnen fiscaal niet door de werkgever worden afgetrokken als beroepslasten.

WAT GEBEURT ER WANNEER HET GELDENDE BEDRAG OVERSCHREDEN WORDT?

Indien de waarde van de geschenken bovenstaande bedragen overschrijdt, worden socialezekerheidsbijdragen berekend op hun totale waarde. Als deze geschenken bovendien niet kunnen worden beschouwd als voordelen van geringe waarde (zie boven), dan vormen ze een loon dat belastbaar is in hoofde van de werknemer.

Bronnen: Circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons; koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 6 juli 2018.