Nieuw sectorakkoord voor PC 116 – introductie van een demografiefonds

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Recent verscheen op de website van de FOD WASO het Nationaal Akkoord 2015-2016 dat de sociale partners van het PC 116 voor de scheikundige nijverheid op 17 juni 2015 ondertekenden.
Een belangrijke nieuwigheid die zij invoeren is het demografiefonds.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit sectorakkoord werden opgenomen. Een diepgaande analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Minimumuurloon

De bedragen van het bruto minimum aanvangsuurloon en van het bruto minimumuurloon vanaf 12 maanden anciënniteit worden vanaf 1 januari 2016 verhoogd met € 0,06 (40 u/week).

Ploegenpremies

Verhoging van de minimum ploegenpremies met 0,5 % vanaf 1 januari 2016 (40u/week).

Sectoraal pensioenstelsel

Verhoging van de pensioentoelage met 0,15 % vanaf 1 januari 2016.

Demografiefonds

De sociale partners hebben, in het kader van de demografische uitdagingen waarmee hun sector geconfronteerd wordt en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, het “demografiefonds”. Dit fonds zal in het bijzonder werken rond thema’s zoals de humanisering van de arbeid, CAO 104, werkbaar werk, … Vanaf 1 januari 2016 zullen de werkgevers een bijdrage van 0,15 % op de brutolonen betalen om dit demografiefonds te spijzen. Deze bijdrage zal worden geïnd door de RSZ.

Aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid

Deze bedraagt vanaf 1 januari 2016 10 € per dag gedeeltelijke werkloosheid.

Vastheid van betrekking

Wanneer een ontslag wegens economische redenen nodig zou blijken, worden de vertegenwoordigers van de vakorganisaties vooraf geïnformeerd en geconsulteerd. Zij zullen de maatregelen onderzoeken die zouden kunnen genomen worden om de nadelen van deze ontslagen t.a.v. de arbeiders te milderen (bv. SWT, werkverdeling, tijdskrediet, wijze van toepassing van de wet betreffende tijdelijke arbeid en uitzendarbeid, vermindering van overuren).

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • Conventioneel SWT vanaf 60 jaar (1 januari 2015 tot 31 december 2017);
  • Conventioneel SWT vanaf 56 jaar voor arbeiders met minstens 40 jaar beroepsloopbaan (1 januari 2015 tot 31 december 2015);
  • SWT vanaf 58 jaar voor de arbeiders met minstens 40 jaar beroepsloopbaan (1 januari 2015 tot en met 31 december 2016);
  • SWT vanaf 58 jaar voor de arbeiders mits 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1 januari 2015 tot en met 31 december 2016);
  • SWT vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor arbeiders met een zwaar beroep (1 januari 2015 tot en met 31 december 2016);
  • SWT vanaf 58 jaar mits 33 jaar loopbaan voor arbeiders met een zwaar beroep (van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016).
  • De arbeiders die 5 jaar anciënniteit bereikt hebben in de onderneming kunnen genieten van een tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 maanden.
  • Recht op 1/5de tijdskrediet vanaf 50 jaar (landingsbaan) voor de werknemers met een beroepsloopbaan van 28 jaar. Wat het recht op uitkeringen betreft, wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht.
  • Bij overstap van tijdskrediet naar werkloosheid met bedrijfstoeslag zal de aanvullende vergoeding berekend worden op basis van een voltijds loon.
  • Verlenging van het recht op regionale aanmoedigingspremies (01.01.2015 tot 31.12.2016).

Tijdskrediet, landingsbanen en regionale aanmoedigingspremies

Eindejaarspremie

Gelijkstelling van het vaderschapsverlof en adoptieverlof voor de berekening van de eindejaarspremie.

Fonds voor vorming (risicogroepen)

De bijdrage van 0,20 % op de brutolonen van de arbeiders wordt verlengd. Hiervan zal een bedrag gelijk aan de bijdrage van 0,05 % op de brutolonen van de arbeiders integraal gebruikt worden voor collectieve opleidingsprojecten.

Ook in de andere PC’s wordt er momenteel volop onderhandeld over hun sectorakkoorden. Sommige PC’s staan zelfs al iets verder en sloten reeds akkoorden af. Wij houden u hier uiteraard stipt van op de hoogte.

Bron: Nationaal akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116).

Auteur: Leen Lafourt

11/08/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.