Nieuw maximumbedrag werkloosheidsuitkeringen voor werklozen met bedrijfstoeslag (= bruggepensioneerden) vanaf 1 juli 2015

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 1 juli 2015 geldt een nieuw maximumbedrag voor werkloosheidsuitkeringen voor werklozen met bedrijfstoeslag.

De wettekst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2015 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

De wijziging van dit bedrag geldt voor:

  • de werklozen met bedrijfstoeslag sinds 1 juli 2015, zowel voor de bepaling van het bedrag van hun bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever als voor het maximumbedrag van hun werkloosheidsuitkering (48,60 EUR/dag of 1.263,60 EUR/maand);
  • de werklozen met bedrijfstoeslag sinds 1 januari 2007 maar vóór 1 juli 2015, voor het maximumbedrag van hun werkloosheidsuitkering dat opgetrokken werd van 1.248 EUR/maand (of 48 EUR/dag) tot 1.263,60 EUR/maand (of 48,60 EUR/dag). Het bedrag van hun bedrijfstoeslag wijzigt niet.

Voor 1e aanvragen tot uitkering die ingediend werden vóór 1 januari 2007 verandert er niets.

Hieronder vermelden we ter herinnering de bedragen:

Categorie werkloze met bedrijfstoeslag

Werkloosheidsuitkering vanaf 1/12/2012 begrensd tot:

1e aanvraag tot uitkering ingediend na 31/12/2001 (indien geen werkloosheidsuitkeringen in de vorige 24 maanden), maar vóór 1/1/2007

1.225,90 EUR/maand of 47,15 EUR/dag

aanvraag tot uitkering ingediend vóór 1/1/2002 (of na 1/1/2002, maar wel werkloosheidsuitkeringen in de vorige 24 maanden)

1.163,76 EUR/maand of 44,76 EUR/dag

Bron: Koninklijk besluit van 20 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit en van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016,B.S. 31.07.2015.

Auteur: Anne Ghysels

19/08/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.