Nieuw in Franstalig België: de alternerende overeenkomst

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 1 september 2015 beschikken het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap van Brussel-Hoofdstad over een nieuwe overeenkomst voor jongeren: de alternerende overeenkomst.

Die alternerende overeenkomst is het resultaat van het akkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, dat al in 2008 gesloten werd tussen het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof).

Daarmee is een belangrijke stap uitgevoerd in de harmonisering van de statuten voor alternerende opleiding in Franstalig België. Het doel is het creëren van een algemeen kader, een uniek statuut voor jongeren die een alternerende opleiding volgen.

Deze overeenkomst vervangt in het Waals Gewest en in de Franse Gemeenschap van Brussel-Hoofdstad:

 • de leerovereenkomst van de Middenstand van het IFAPME ("Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" = Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) en de SFPME ("Service formation petites et moyennes entreprises" = Dienst Opleiding K.M.O.), d.w.z. de erkende leerovereenkomst in het Waals Gewest en in de Franse Gemeenschap van Brussel-Hoofdstad;
 • en de overeenkomst inzake socio-professionele inschakeling (CISP- of CEFA-overeenkomst) ("Centre d'éducation et de formation en alternance" = Centrum voor Alternerend Onderwijs en Opleiding).

Wat?

Een alternerende overeenkomst is een overeenkomst waardoor een bedrijf de verbintenis aangaat om een alternerende leerling een praktische bedrijfsopleiding te geven en waarbij de leerling zich ertoe verbindt onder gezag en met een vergoeding praktische vaardigheden aan te leren in het bedrijf en bij een opleidingsoperator de vereiste opleiding te volgen.

Deze beroepsopleiding combineert een praktische opleiding op de werkvloer met een opleiding bij een operator in alternerende opleiding waar algemene en beroepsvakken aangeleerd worden en die georganiseerd wordt in het kader van een contractuele relatie tussen:

 • een operator in alternerende opleiding,
 • een alternerende leerling en
 • een bedrijf.

Voor wie?

De alternerende overeenkomst richt zich tot jongeren van 15 tot 25 jaar. Er moeten minimumvoorwaarden op opleidingsniveau vervuld worden.

De jongere kan zijn opleiding maximaal voortzetten tot het einde van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Het bedrijf moet erkend zijn bij de operator in opleiding (CEFA, IFAPME of SFPME) om een alternerende overeenkomst te kunnen sluiten met een jongere.

Hoe?

Het model van de alternerende overeenkomst is vastgelegd bij besluit.

De alternerende overeenkomst moet gesloten worden voor bepaalde tijd, in functie van het opleidingsplan en maximaal voor 6 jaar.

De overeenkomst wordt ondertekend door het bedrijf en de jongere. De operator in opleiding ontvangt hiervan een kopie.

Het opleidingsplan maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. Het opleidingsplan wordt opgesteld door de opleidingsoperator en omschrijft het opleidingstraject van de jongere en de vaardigheden die hij moet verwerven via de bedrijfsopleiding en via de opleiding gegeven door de operator in alternerende opleiding. In het opleidingsplan worden de vaardigheidsniveaus A, B en C beschreven. Met elk vaardigheidsniveau stemt een minimumbezoldiging overeen die het bedrijf aan de jongere toekent en die bepaald wordt in het decreet:

 • Niveau A: minimum 17% van het GGMMI;
 • Niveau B: minimum 24% van het GGMMI;
 • Niveau B: minimum 32% van het GGMMI. 

Het deel in het bedrijf moet minstens 20 uren per week bedragen op jaarbasis. Tijdens zijn praktische bedrijfsopleiding wordt de jongere gevolgd door een mentor die binnen het bedrijf wordt aangewezen.

Vanaf wanneer?

De alternerende overeenkomst treedt in werking op 1 september 2015.

De erkende leerovereenkomst van de Middenstand en de overeenkomst inzake socio-professionele inschakeling in het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap van Brussel-Hoofdstad zijn afgeschaft sinds 1 september 2015. Deze overeenkomsten die gesloten werden vóór 1 september blijven uitwerking hebben tot het verstrijken ervan.

Een nieuwe overeenkomst inzake socio-professionele inschakeling kan ondertekend worden om het opleidingstraject voort te zetten dat de jongere heeft aangevat vóór 1 september, voor zover de partijen die de overeenkomst ondertekend hebben dezelfde zijn en zonder 31 augustus 2018 te overschrijden.

Als u meer info wenst over de nieuwe alternerende overeenkomst, neem dan contact op met onze Legal Partners (NL 02/549.30.20 - FR 02/549.30.10 – legalpartners@partena.be).

Bronnen:

 1. Kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel, op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 05.03.2009
 2. Decreet van de Waalse Overheidsdienst van 28 april 2014 houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 30.07.2014
 3. Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2014 houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 26.01.2015 
 4. Aanhangsel van 15 mei 2014 tot wijziging van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 06.11.2014  
 5. Decreet van het Ministerie van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2015 tot instemming met het aanhangsel van 15 mei 2014 tot wijziging van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 24.03.2015 
 6. Decreet van de Waalse Overheidsdienst van donderdag 22 januari 2015 houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 02.02.2015 
 1. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 30.06.2015
 2. Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, B.S. 26.06.2015
 3. Besluit van de Waalse Regering betreffende de alternerende overeenkomst, B.S. 14.08.2015
 4. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overeenkomst voor alternerende opleiding, B.S. 20.08.2015
 5. Besluit 2015/791 van 15 juli 2015 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de overeenkomst inzake alternerende opleiding en het desbetreffende opleidingsplan, zoals voorzien krachtens het akkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding van 24 oktober 2008 en gewijzigd bij de aanhangsels van 27 maart en 15 mei 2014, B.S. 31.08.2015

Auteur: Anne Ghysels

16/09/2015