Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90): geïndexeerde grensbedragen 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het sociale en fiscale grensbedrag van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt met ingang van 1 januari 2014 geïndexeerd.

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet. 

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt beschouwd als een niet RSZ-onderworpen loon voor zover het sociaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt, zal het overschrijdend gedeelte onderworpen worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Het sociaal grensbedrag bedraagt € 3.100,00 in 2013. Dit grensbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2014 € 3.131,00 (onder voorbehoud van bevestiging van de administratie).

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting ten belope van een jaargrens van € 2.695,00 (bedrag 2013). Voor zover dit fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd moet er geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op de bonus.

De jaargrens van € 2.695,00 wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2014 € 2.722,00 (onder voorbehoud van bevestiging van de administratie).  

Voor een begeleiding op maat bij het invoeren van een bonussysteem of voor juridische vragen, kan u contact opnemen met onze juridische dienst via legal@partena.be.

Auteur: Peggy Criel

17/12/2013