Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90): geïndexeerde grensbedragen 2015

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het sociale en fiscale grensbedrag van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt met ingang van 1 januari 2015 geïndexeerd.

Principe

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet. 

Sociaal grensbedrag

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt beschouwd als een niet RSZ-onderworpen loon voor zover het sociaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt, zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Het sociaal grensbedrag bedraagt € 3.131,00 in 2014. Dit grensbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2015 € 3.130,00(onder voorbehoud van bevestiging van de administratie). Dit is een daling van € 1 in vergelijking met 2014.

Fiscaal grensbedrag

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting ten belope van een jaargrens van € 2.722,00 (bedrag 2014). Voor zover dit fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd moet er geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op de bonus.

De jaargrens wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2015 € 2.722,00 (onder voorbehoud van bevestiging van de administratie).  De jaargrens wijzigt bijgevolg niet in 2015.

Voor een begeleiding op maat bij het invoeren van een bonussysteem of voor juridische vragen, kan u contact opnemen met onze juridische dienst via legal@partena.be.

Auteur: Peggy Criel

03/12/2014