Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90): geïndexeerde grensbedragen 2016

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het sociale en fiscale grensbedrag van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt met ingang van 1 januari 2016 geïndexeerd.

Principe

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet.

Sociaal grensbedrag

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt beschouwd als een niet RSZ-onderworpen loon voor zover het sociaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt, zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt 3.130 EUR in 2015. Door de optrekking van het niet-geïndexeerd sociaal grensbedrag van 3.100 EUR naar 3.169 EUR in 2016, bedraagt het geïndexeerde sociaal grensbedrag voor 2016 3.219 EUR.

Fiscaal grensbedrag

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting ten belope van een jaargrens van 2.722 EUR (geïndexeerd bedrag 2015). Voor zover dit fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd moet er geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op de bonus.

Het niet-geïndexeerd grensbedrag werd recent opgetrokken van 2.695 EUR in 2015 naar 2.755 EUR in 2016. Het geïndexeerde fiscale grensbedrag voor 2016 bedraagt hierdoor 2.799 EUR (onder voorbehoud van bevestiging van de administratie).

Voor een begeleiding op maat bij het invoeren van een bonussysteem of voor juridische vragen, kan u contact opnemen met onze juridische dienst via legal@partena.be.

Bron: Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (1), B.S. 17 december 2015.

Auteur: Peggy Criel

28/12/2015