Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90): aanpassing fiscaal grensbedrag

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het fiscale grensbedrag van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt met ingang van 1 januari 2019 licht aangepast.

Principe

Om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun werknemers nog meer te motiveren door ze te betrekken bij het bereiken van collectieve doelstellingen en resultaten werd een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet. 

Fiscaal grensbedrag: kleine aanpassing

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting voor zover het fiscaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden. Dit betekent dat er geen bedrijfsvoorheffing op de bonus wordt ingehouden zolang het fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd.

Het geïndexeerde fiscale grensbedrag voor 2019 bedroeg initieel 2.941 EUR. Dit bedrag wordt nu licht aangepast. Het basisbedrag van de fiscale vrijstelling, dit is het bedrag vóór indexatie, wordt immers verhoogd met 1 EUR: 2.755 EUR wordt 2.756 EUR. Door deze wijziging stijgt ook het geïndexeerde fiscale grensbedrag voor 2019: 2.941 EUR wordt 2.942 EUR.

Sociaal grensbedrag

Op sociaal vlak zijn er geen aanpassingen. Voor zover het bedrag van de bonus per werknemer in 2019 3.383 EUR niet overstijgt is de bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Bron: Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, B.S. 6 mei 2019.