Neutralisering van corona-ouderschapsverlof/corona-tijdskrediet voor het recht op tijdskrediet

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103/5 die onlangs in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten, neutraliseert voor het recht op tijdskrediet verschillende periodes van schorsing of vermindering van arbeidsprestaties die het gevolg zijn van de coronacrisis. Het gaat om het corona ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan. Doel? De overstap van deze verloven naar het ‘klassieke’ tijdskrediet met motief of landingsbaan vergemakkelijken. Een woordje uitleg daarbij.

Principes

Wanneer de werknemer, in het kader van de verschillende tijdskredietstelsels (met motief of landingsbaan), gekozen heeft voor een vermindering van zijn prestaties tot een halftijdse baan of met 1/5, moet hij op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever het volgende kunnen bewijzen:

  • een tewerkstelling van minstens 3/4 in de loop van de 12 (of 24) voorafgaande maanden, in geval van een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan;
  • een voltijdse tewerkstelling of een tewerkstelling van minstens 4/5 in een stelsel gespreid over 5 dagen per week of meer in de loop van de 12 (of 24) voorafgaande maanden, in geval van een loopbaanvermindering met 1/5.

Om te bepalen of deze tewerkstellingsvoorwaarde inderdaad vervuld is, wordt rekening gehouden met bepaalde afwezigheden van de werknemer die ofwel gelijkgesteld worden met gewerkte tijd ofwel geneutraliseerd worden.

Geneutraliseerde periodes: hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer de werknemer in het kader van een niet-gelijkgestelde of niet-geneutraliseerde periode zijn arbeidsprestaties schorst of vermindert, wordt de teller voor het bepalen van de tewerkstellingsduur telkens op 0 gezet. Deze situatie kan voorkomen worden door gelijk te stellen en te neutraliseren.

De neutralisering van periodes van schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties heeft meer bepaald tot gevolg dat de tewerkstellingstermijn van 12 (of 24) maanden verlengd moet worden met de duur van de geneutraliseerde periode(s). De geneutraliseerde periodes worden in zekere zin terzijde geschoven. Deze geneutraliseerde periodes verlengen met andere woorden ten belope ervan de periode die in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de werknemer recht heeft op een vermindering van zijn prestaties tot een halftijdse baan of met 1/5.

Nieuwe geneutraliseerde periodes

De cao nr. 103/5 vult de lijst aan van periodes van schorsing of vermindering van de prestaties die geneutraliseerd worden voor het bepalen van de tewerkstellingsvoorwaarde van 12 (of 24) maanden. Worden voortaan ook geneutraliseerd:

  • de periodes van corona-ouderschapsverlof,
  • de periodes van corona-tijdskrediet,
  • de periodes van corona-landingsbaan.

Voorbeeld: een werknemer vraagt halftijds tijdskrediet ‘met motief’ aan om te zorgen voor zijn kind jonger dan 12 jaar. In de 12 maanden die voorafgaan aan zijn aanvraag om zijn prestaties tot een halftijdse baan te verminderen, heeft hij 3 maanden halftijds corona-ouderschapsverlof opgenomen. Omdat corona-ouderschapsverlof voortaan een geneutraliseerde periode is voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde, betekent dit dat de werknemer 12 maanden voltijdse tewerkstelling moet rechtvaardigen in de 15 maanden (12 maanden + 3 geneutraliseerde maanden) voorafgaand aan zijn schriftelijke aanvraag.

Inwerkingtreding

De cao nr. 103/5 treedt in werking voor onbepaalde tijd, met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020.

Bron: Cao nr. 103/5 van 7 oktober 2020 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, www.cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.