Nachtarbeid: aanvullende werkgeversvergoeding bij de werkloosheidsuitkeringen

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De cao nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 in de NAR bepaalt de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die gewoonlijk worden tewerkgesteld in arbeidsstelsels met prestaties tussen 20u en 6u ‘s ochtends.

Deze cao bepaalt voor enkele categorieën van werknemers dat zij, tijdelijk of definitief, kunnen terugkeren naar een ander arbeidsstelsel dan dat bedoeld door de cao nr. 46.

Zij voorziet meer bepaald dat een werknemer van minstens 55 jaar die een beroepsverleden van minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtprestaties kan rechtvaardigen, het recht heeft om een ander arbeidsstelsel te vragen zonder nachtprestaties.

Dit recht wordt, in geval van ernstige redenen erkend door de arbeidsgeneesheer, ook toegekend aan de werknemers van minstens 50 jaar die een beroepsverleden van minstens 20 jaar in een van deze arbeidsstelsels kunnen rechtvaardigen.

De werknemer die een ander arbeidsstelsel vraagt moet zijn aanvraag indienen volgens een bijzondere procedure.

Wanneer de werkgever niet in staat is om een ander werk te verschaffen aan de werknemer en er omwille van dit feit een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst (op initiatief van de werkgever of de werknemer), dan kan de werknemer gedurende een periode van 5 jaar aanspraak maken op een aanvullende vergoeding bij zijn werkloosheidsuitkeringen.

Sinds 1 januari 2018 bedraagt deze aanvullende vergoeding € 144,01/maand.

Bronnen: cao nr. 46/23 tot uitvoering van de cao nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.