Moet een zieke werknemer zijn bedrijfsvoertuig inleveren?

Auteur: Mounia Barchid
Datum:

Veel werkgevers vragen zich af of een werknemer wiens overeenkomst is geschorst omdat hij arbeidsongeschikt is, zijn bedrijfsvoertuig mag behouden. Het antwoord op deze vraag hangt van verschillende factoren af.

 

Welk gebruik werd overeengekomen voor het ter beschikking gestelde voertuig?

Eerst moet worden nagegaan of de partijen zijn overeengekomen of het voertuig enkel voor beroepsdoeleinden ter beschikking van de werknemer wordt gesteld of ook voor privégebruik.

In het eerste geval wordt algemeen aangenomen dat het bedrijfsvoertuig, in periodes dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, niet ter beschikking van de werknemer moet blijven.

De situatie is echter anders wanneer het voertuig ook voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Gemengd gebruik: moet er een onderscheid worden gemaakt tussen periodes van arbeidsongeschiktheid?

Als gemengd gebruik is toegestaan, betekent dit dat de terbeschikkingstelling van het bedrijfsvoertuig een belangrijk onderdeel is van het loon en dat het als voordeel van alle aard zal worden aangegeven.

In de mate dat de werkgever verplicht is om het loon te betalen gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid (‘gewaarborgd loon’), oordeelt de meerderheid van de rechtspraak dat niet kan worden geëist dat het voertuig gedurende deze periode wordt ingeleverd, tenzij anders is bepaald in een overeenkomst tussen de partijen. Het lijkt wel logisch dat, wanneer de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de periode gedekt door het gewaarborgd loon, de werkgever het recht heeft om het bedrijfsvoertuig in te vorderen. Bepaalde rechtspraak deelt bovendien dit standpunt.

De vraag of de werknemer zijn bedrijfsvoertuig mag behouden tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid zal dus concreet afhangen van het feit of zijn loon door de werkgever wordt betaald of niet.

Om eindeloze discussies te vermijden en om duidelijkheid te scheppen, wordt sterk aangeraden om het lot van het bedrijfsvoertuig in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst vast te leggen in een overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig of in een car policy.