Mobiliteitsvergoeding: wijzigingen vanaf 1 maart 2019

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Nog geen jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet die de mobiliteitsvergoeding (“cash for car”) invoert, past de regering de wetgeving aan. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij. De wijzigingen zijn definitief, maar de wet moet nog worden gepubliceerd. Dankzij Partena Professional weet u ondertussen wel waar u zich aan kunt verwachten.

Even situeren

Met de mobiliteitsvergoeding kan de werknemer zijn bedrijfswagen omruilen tegen een mobiliteitsvergoeding. Deze vergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling.

De werkgever kiest zelf of hij een systeem van mobiliteitsvergoeding invoert. Voorwaarde is wel dat hij al drie jaar bedrijfswagens voor privégebruik toekent aan zijn werknemers.

Ook de werknemer kiest vrij of hij zijn bedrijfswagen al dan niet inlevert. Bijkomende voorwaarde voor de werknemer is dat hij over een bedrijfswagen moet beschikt hebben gedurende minstens twaalf maanden in de loop van de laatste drie jaar en gedurende drie ononderbroken maanden voorafgaand aan de aanvraag tot toekenning van de mobiliteitsvergoeding.

Ruimere toepassing

In aanmerking komen voor een bedrijfswagen

De werknemer die niet daadwerkelijk over een bedrijfswagen beschikt maar die er wel voor in aanmerking komt, krijgt vanaf 1 maart 2019 de mogelijkheid een mobiliteitsvergoeding aan te vragen.

Komt in aanmerking voor een bedrijfswagen, de werknemer die deel uitmaakt van een functiecategorie waarvoor het bedrijfswagenbeleid van de werkgever in een bedrijfswagen voorziet.

Ook voor deze werknemer geldt dat hij gedurende minstens twaalf maanden in de laatste drie jaar en gedurende drie ononderbroken maanden voorafgaand aan de aanvraag tot toekenning van de mobiliteitsvergoeding in aanmerking kwam voor een bedrijfswagen.

Aanwerving, bevordering of functiewijziging

Bij aanwerving volstaat het dat de werknemer in aanmerking komt voor een bedrijfswagen opdat hij een mobiliteitsvergoeding kan aanvragen. Er zijn dus geen minimumtermijnen van toepassing.

Ook bij een bevordering of een functiewijziging van de werknemer die heeft plaatsgevonden voor 1 maart 2019, moet niet worden aangetoond dat de werknemer al een bepaalde tijd over een bedrijfswagen beschikte of ervoor in aanmerking kwam. Vindt de bevordering of de functiewijziging pas plaats na 1 maart 2019, dan moeten de minimumtermijnen wel gerespecteerd worden.

Afschaffing van het bedrijfswagenattest

Bij wijziging van werkgever wordt niet langer rekening gehouden met de bedrijfswagen of de mobiliteitsvergoeding die bij de vorige werkgever werd toegekend om te beoordelen of een mobiliteitsvergoeding kan worden toegekend bij de nieuwe werkgever.

Het bedrijfswagenattest verliest daardoor zijn nut en is afgeschaft vanaf 1 maart 2019 (opgelet: onder voorbehoud van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad).

Omvang van de mobiliteitsvergoeding

De mobiliteitsvergoeding berekenen we als volgt: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen of de bedrijfswagen waarvoor men in aanmerking komt x 20% x 6/7.

Neemt de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste, dan bedraagt het percentage 24%. Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen, dan daalt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding met deze eigen bijdrage.

Jaarlijks wordt de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend geïndexeerd.

Functiewijziging of bevordering

Vanaf 1 maart 2019 kan een functiewijziging of een bevordering die ervoor zorgt dat de werknemer behoort tot een functiecategorie waarvoor het loonsysteem van de werkgever voorziet in een hogere of lagere bedrijfswagen, leiden tot de verhoging of de verlaging van de mobiliteitsvergoeding.

Fiscaal voordeel

De werknemer betaalt belastingen op een gedeelte van de mobiliteitsvergoeding berekend volgens volgende formule: cataloguswaarde x 6/7 x 4% (met een minimum van 1.340 EUR in 2019). Het overige gedeelte van de mobiliteitsvergoeding is vrijgesteld van belastingen.

Eigen bijdrage

Betaalde de werknemer voor zijn ingeleverde bedrijfswagen een eigen bijdrage, dan wordt hiermee rekening gehouden vanaf 1 maart 2019 voor het bepalen van het fiscaal voordeel. De eigen bijdrage betaald gedurende de laatste maand voor de inlevering van de bedrijfswagen wordt, omgezet naar een jaarbedrag, in mindering gebracht van het jaarlijkse belastbare voordeel van de mobiliteitsvergoeding.

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 3382.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.