Mobiliteitsvergoeding, cash for car en mobiliteitsbudget. Bent u nog mee?

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Eind vorige week keurde het Parlement het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding, of nog, cash for car, goed. Op hetzelfde ogenblik bereikte de regering een akkoord over het mobiliteitsbudget. Maar wat is nu het verschil tussen beide? We zetten de punten even kort op een rij.

Mobiliteitsvergoeding of cash for car

Met de mobiliteitsvergoeding kunt u binnenkort van start gaan. De tekst is goedgekeurd door het Parlement.

Waarover gaat het?

Uw werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in tegen een mobiliteitsvergoeding, vandaar cash for car. Deze cashvergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling.

Verplicht of vrijwillig?

Als werkgever kiest u zelf of u een systeem van mobiliteitsvergoeding invoert in uw onderneming. Voorwaarde is wel dat u al drie jaar bedrijfswagens toekent voor privégebruik. U beslist ook zelf of u aan alle werknemers met bedrijfswagen deze mogelijkheid aanbiedt of enkel aan een specifieke groep.

Vervolgens kiest uw werknemer of hij zijn bedrijfswagen inlevert. U kan hem met andere woorden niet verplichten. Bijkomende voorwaarde voor uw werknemer is dat hij over een bedrijfswagen beschikte gedurende twaalf maanden in de afgelopen drie jaar, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag tot omruiling.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De mobiliteitsvergoeding berekent u als volgt: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen x 20% x 6/7.

Neemt u de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste? Dan bedraagt het percentage 24%. Betaalde uw werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen? Dan daalt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding.

En wat met de sociale en fiscale behandeling?

U betaalt een solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding die gelijk is aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage van de ingeleverde bedrijfswagen.

Uw werknemer betaalt belastingen op een gedeelte van de mobiliteitsvergoeding berekend volgens volgende formule: cataloguswaarde x 6/7 x 4%. Het overige gedeelte van de mobiliteitsvergoeding is vrijgesteld van belastingen.

Mobiliteitsbudget

Het politieke akkoord moet nog in wetteksten worden gegoten maar de grote lijnen geven we al mee. Opgelet, dit akkoord is dus nog vatbaar voor wijzigingen.

Waarover gaat het?

Uw werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in en ontvangt hiervoor een mobiliteitsbudget.

Budget kan ook worden gecreëerd doordat de werknemer kiest voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen.

Met dit budget financiert de werknemer zijn middelen voor duurzaam transport. Hij kiest met andere woorden zelf hoe hij dit budget uitgeeft aan mobiliteit. Wat dit duurzaam transport inhoudt wordt nog bij koninklijk besluit bepaald.

Wie zijn mobiliteitsbudget niet opgebruikt heeft op het einde van het jaar, krijgt het resterende bedrag uitbetaald.

Vrijwillig of verplicht?

Net zoals bij de mobiliteitsvergoeding, beslist u zelf of u een mobiliteitsbudget invoert. Uw weknemer kiest ook vrij of hij wenst deel te nemen.

Voor welke werknemer? Enkel voor een werknemer die in de afgelopen drie jaar twaalf maanden beschikte over een bedrijfswagen, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag. Maar ook voor een werknemer die recht heeft op een bedrijfswagen maar dat recht niet uitoefende, is het mobiliteitsbudget voorbehouden. Hij beschikte dan wel al over dat recht gedurende minimaal twaalf maanden in de laatste drie jaar, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag.

Hoeveel bedraagt het budget?

Het bedrag van het budget is gelijk aan de totale kostprijs op jaarbasis die u draagt voor de financiering van de bedrijfswagen en alle bijbehorende kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, belastingen, …).

En wat met de sociale en fiscale behandeling?

Kiest de werknemer voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen? Dan zijn de gewone regels van toepassing. U betaalt een solidariteitsbijdrage en de werknemer betaalt belastingen op het voordeel van de bedrijfswagen.

Gebruikt de werknemer het budget voor de financiering van duurzaam transport? Dan worden deze bedragen volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belasting.

Ontvangt de werknemer op het einde van het jaar nog een cashbedrag? Dan bent u een werkgeversbijdrage van 25% verschuldigd. De werknemer betaalt een persoonlijke bijdrage van 13,07%. Het cashbedrag is bovendien vrijgesteld van belastingen.

Een efficiënte tool is cruciaal

Het beheer van het mobiliteitsbudget wordt complex. Elke individuele werknemer zal het mobiliteitsbudget op een andere manier gebruiken. Om dit kluwen van info te beheren zal een efficiënte tool cruciaal zijn. Denk hierbij aan een tool gelijkaardig aan die van een cafetariaplan. Gebruiksvriendelijk voor de werknemer en waarbij een link naar de payrollverwerking inbegrepen is.

Bronnen: Persbericht Ministerraad van 16 maart 2018, Bericht VBO.

Auteur: Peggy Criel

21/03/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.