Meer flexibiliteit voor het verlof voor medische bijstand!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Sinds 1 juni 2019 is het voor werknemers mogelijk om het verlof voor "bijstand of verzorging van een ernstig ziek gezins- of familielid" op te splitsen in kortere perioden wanneer het wordt opgenomen in de vorm van een volledige schorsing van de prestaties.

Ter herinnering, het recht op deze flexibelere opsplitsing werd ingevoerd door een wet van 2 september 2018. Er was echter een uitvoerings-KB vereist zodat de werknemers dit recht daadwerkelijk konden uitoefenen.

Dat is nu dus het geval met de publicatie van het koninklijk besluit van 5 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad!

Vorm en duur: wat zijn de principes?

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer verlof voor medische bijstand opnemen in de vorm van:

  • een volledige schorsing van de prestaties;
  • een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan;
  • een vermindering van de prestaties met 1/5e.

De maximale duur van het verlof is in principe 12 maanden per patiënt in geval van volledige schorsing van de prestaties en 24 maanden per patiënt in geval van vermindering van de prestaties (tot een halftijdse of met 1/5e).

De periodes van volledige schorsing en vermindering van de arbeidsprestaties mogen alleen opgenomen worden in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.

Nieuw

Sinds 1 juni 2019 heeft de werknemer voortaan de mogelijkheid om zijn prestaties in het kader van het verlof voor medische bijstand volledig te schorsen voor een kortere periode dan de minimumduur van 1 maand mits de werkgever toestemt. Deze duur kan worden verminderd tot 1 week, 2 weken of 3 weken.

Indien de werkgever weigert dat de werknemer het verlof voor een minimumperiode van minder dan een maand opneemt, moet hij zijn beslissing schriftelijk aan de werknemer meedelen binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de werknemer.

Indien het resterende deel van de maximale periode van het verlof voor medische bijstand in geval van volledige schorsing (in principe 12 maanden) minder dan een maand bedraagt, heeft de werknemer het recht om dit saldo zonder toestemming van de werkgever op te nemen.

Opgelet! Er is geen enkele wijziging voorzien wanneer het verlof opgenomen wordt in de vorm van een vermindering van de prestaties (tot een halftijdse baan of met 1/5)! De minimale duur van 1 maand voor het opnemen van deze periodes van verminderde arbeidsprestaties wordt daarom gehandhaafd.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regel is van toepassing op verlofaanvragen die vanaf 1 juni 2019 bij de werkgever worden ingediend.

Bronnen: wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven, B.S. 26 september 2018; koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, B.S. 22 mei 2019.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.