Mag uw werknemer afwezig blijven om zich te laten vaccineren?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De COVID-19-vaccinatiecampagne is in volle gang en sommige van uw werknemers hebben al een uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren. Dit doet de vraag rijzen of zij afwezig mogen blijven van het werk om zich te laten vaccineren en zo ja, onder welke voorwaarden.

De regering heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend dat de werknemer recht moet geven op klein verlet (omstandigheidsverlof) om zijn vaccin tegen het COVID-19-coronavirus te halen. Dit klein verlet is tot op heden nog niet van kracht. We wachten op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Maar hoe zit het met de werknemers die al moeten worden gevaccineerd voordat deze wet in werking is getreden?

Klein verlet ‘vaccinatie’ dat op zich laat wachten...

Om de vaccinatiecampagne te faciliteren en zo een vaccinatiegraad van minstens 70% van de bevolking te bekomen, heeft de regering bij de Kamer een wetsontwerp ingediend dat de werknemer een recht op klein verlet (omstandigheidsverlof) moet toekennen met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Dit wetsvoorstel kan nog steeds worden gewijzigd.

Wat zegt het wetsontwerp?

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en dit zo snel mogelijk, dit wil zeggen van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.

Hij moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. Als de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dient de uitnodiging voorgelegd te worden.

Opgelet!

De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Hij mag de afwezigheid van de werknemer alleen registreren als ‘klein verlet’. Het is hem niet toegestaan om te reden van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

 

Wanneer treedt het wetsontwerp in werking?

Dit wetsontwerp bepaalt dat het klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-coronavirus van toepassing zal zijn vanaf de datum waarop de wet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Het klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-coronavirus is dus nu nog niet van kracht.

En in afwachting?

Hoe zit het met werknemers die tegen het COVID-19-coronavirus moeten worden ingeënt voordat de wet die dit klein verlet toekent van kracht is geworden?

Strikt juridisch gezien, en behoudens andersluidende bepaling van het paritair comité of de onderneming, kon de werknemer van zijn werkgever niet eisen dat die zijn loon zou betalen voor de uren die hij afwezig is geweest om zijn vaccin te laten toedienen.

Het is echter de bedoeling van de regering om vaccinatie tegen het COVID-19-coronavirus zo veel mogelijk te faciliteren en aan te moedigen. Daarom heeft de regering een wetsontwerp ingediend dat aan de werknemer een klein verlet toekent om zich te laten vaccineren. Het zou dan ook moeilijk te verdedigen zijn dat alleen werknemers die zich laten vaccineren vanaf de dag waarop deze wet in werking treedt, van het werk afwezig kunnen blijven met behoud van hun loon.

In deze context zou de werkgever, voor werknemers die vóór de datum van inwerkingtreding van de wet tegen het COVID-19-coronavirus worden ingeënt, op het niveau van zijn onderneming kunnen voorzien in de toekenning van een kleine verlet, volgens dezelfde regels als die waarin het wetsontwerp voorziet.

Daarvoor moet hij aan de werknemers via e-mail of via het intranet van de onderneming het volgende meedelen:

  • de hierboven (in de rubriek ‘Wat zegt het wetsontwerp?’) beschreven toekenningsregels, namelijk: afwezigheid gedurende de noodzakelijke tijd, verwittiging, de doeleinden waarvoor het klein verlet moet worden gebruikt en het bewijs,
  • het feit dat zij van toepassing zijn zolang de wet niet in werking is getreden,
  • de modaliteiten voor het gebruik van de verkregen informatie zoals hierboven beschreven (in het punt ‘Opgelet!’).

Bron: wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.