Maaltijdcheques: geldigheidsperiode opgetrokken naar 1 jaar

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden de maaltijdcheques vrijgesteld van werkgevers- en werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid en van belastingen.

Een van de voorwaarden voor sociale en fiscale vrijstelling was dat de maaltijdcheques niet langer dan 3 maanden geldig mochten zijn.

Vanaf 11 augustus 2013 wordt de maximale geldigheidsduur van de maaltijdcheques echter opgetrokken van 3 maanden naar 1 jaar.

De geldigheidsduur van 1 jaar zal dus gelden voor:

  • De papieren maaltijdcheques die vanaf september 2013 worden uitgegeven voor de prestaties vanaf augustus 2013;
  • De elektronische maaltijdcheques die vanaf 11 augustus 2013 op de maaltijdchequerekening van de werknemer worden gecrediteerd.

Ter herinnering, de maaltijdcheques zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen en vormen dus geen loon indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De maaltijdcheques worden niet toegekend ter vervanging van loon, premies, voordelen van alle aard of om het even welke andere uitkering;
  • De toekenning van de maaltijdcheques moet voorzien worden door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector of de onderneming of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, door een schriftelijke individuele overeenkomst gesloten met de werknemer;
  • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet overeenkomen met het aantal arbeidsdagen waarop de werknemer effectief heeft gewerkt;
  • De maaltijdcheques moeten op naam van de werknemer worden uitgereikt;
  • De maaltijdcheques moeten vermelden dat hun geldigheidsduur beperkt is tot 1 jaar (in de plaats van 3 maanden vanaf 11 augustus 2013) en dat ze enkel ter betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding mogen worden gebruikt;
  • De tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van de maaltijdcheques mag niet hoger zijn dan € 5,91 per maaltijdcheque;
  • De tegemoetkoming van de werknemer in de kostprijs van de maaltijdcheques moet minstens € 1,09 per maaltijdcheque bedragen.

De elektronische maaltijdcheques moeten nog aan andere voorwaarden voldoen om te worden vrijgesteld.

Bron: Wet tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders , B.S. 1 augustus 2013.

Auteur: Anne Ghysels

02/08/2013