Maaltijdcheques: de maximale tussenkomst van de werkgever verhoogt

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Vanaf 1 januari 2016 verhoogt de maximale tussenkomst van de werkgever in de maaltijdcheque met € 1.

Op de maaltijdcheques worden geen socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Sociaal aspect

De maaltijdcheques worden door de RSZ niet beschouwd als loon indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Een daarvan is dat de tegemoetkoming van de werkgever in de waarde van de maaltijdcheque niet hoger mag zijn dan € 5,91/maaltijdcheque.

Het Koninklijk Besluit van 26 mei 2015 verhoogt het maximaal toegestane werkgeversaandeel opdat geen RSZ-bijdragen zouden worden ingehouden op de maaltijdcheque met € 1: van € 5,91 naar € 6,91/maaltijdcheque.

Deze wijziging treedt in werking voor de maaltijdcheques die worden toegekend vanaf 1 januari 2016.

Indien het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque hoger is dan € 6,91, dan zullen op dit werkgeversaandeel RSZ-bijdragen worden geïnd. Dus niet op de waarde van het persoonlijke aandeel van de werknemer in de maaltijdcheque.

Fiscaal aspect

De maaltijdcheques worden niet beschouwd als belastbaar loon wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een daarvan is dat de tegemoetkoming van de werkgever in de waarde van de maaltijdcheque niet hoger mag zijn dan € 5,91/maaltijdcheque.

Op basis van een wetsontwerp zal het bedrag van € 5,91 vanaf 1 januari 2016 worden opgetrokken naar € 6,91, net zoals op sociaal vlak. Dit bedrag zal pas definitief zijn na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Opmerkingen:

  • De werkgevers zorgen ervoor dat desgevallend de individuele overeenkomst, de arbeidsovereenkomst en/of de cao betreffende de maaltijdcheques wordt aangepast.
  • We herhalen nogmaals dat de waarde van € 6,91 een maximum is. De werkgevers zijn niet verplicht om € 6,91 bij te dragen opdat de maaltijdcheque niet zou worden beschouwd als een loon op sociaal en fiscaal vlak.
  • De werkgevers mogen niet uit het oog verliezen dat de papieren maaltijdcheques vanaf 1 oktober 2015 zullen verdwijnen. Hierover is in augustus 2014 een Infoflash verschenen op onze website www.partena-professional.be.

Bronnen:

Sociaal aspect: Koninklijk Besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 8 juni 2015.

Fiscaal aspect: Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992, Parl.St.Kamer 2014-2019, nr 1131/001.

Auteur: Anne Ghysels

24/06/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.