Maak je op voor de sociale balans 2014!

Auteur: -
Datum:

De sociale balans is een instrument waarmee de ondernemingen dienen te rapporteren over de situatie van hun werkgelegenheid en over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers.

De werkgever die zijn verplichtingen op het vlak van de sociale balans niet naleeft, zal worden bestraft met een sanctie die ofwel uit een strafrechtelijke geldboete ofwel uit een administratieve geldboete bestaat.

Wat houdt de sociale balans in?

De sociale balans bevat de volgende inlichtingen:

 • een staat van de tewerkgestelde personen;
 • een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar;
 • een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever.

In het Generatiepact werd immers overeengekomen dat de globale opleidingsinspanningen 1,9 % van de loonsom bedragen. Op basis van de opgestelde sociale balansen wordt de opleidingsinspanning jaarlijks geëvalueerd. De werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende inspanningen leveren, zijn een bijkomende bijdrage van 0,05 % verschuldigd ter financiering van de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen.

Welke ondernemingen moeten een sociale balans opstellen?

Voornamelijk de volgende ondernemingen zijn verplicht een sociale balans op te stellen:

 • de Belgische ondernemingen die hun jaarrekening openbaar moeten maken, waarvan de sociale balans een bijlage vormt (en die personeel tewerkstellen); de jaarrekening moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB) binnen 30 dagen na haar goedkeuring en ten laatste 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar;
 • de ondernemingen die, in principe binnen 7 maanden na afsluiting van hun/het boekjaar, een sociale balans moeten bezorgen aan de NBB:
  • ziekenhuizen die niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw;
  • de andere privaatrechtelijke rechtspersonen (bv. vzw, stichting) die minstens 20 werknemers tewerkstellen (in voltijdse equivalenten);
  • de ondernemingen naar buitenlands recht die in België een bijkantoor of centrum van werkzaamheid gevestigd hebben; hun sociale balans bevat enkel de gegevens met betrekking tot de in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden (van de buitenlandse onderneming), waarbij de gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden beschouwd worden als één geheel.

=> Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de site van de NBB (http://www.nbb.be). 

Hoe helpt Partena Pay’n People u deze verplichting te vervullen?

Naar jaarlijkse gewoonte zullen we een exemplaar op papier voorzien waarop de gegevens vermeld staan over de staat van de tewerkgestelde personen (rubriek 1001 en volgende) en het personeelsverloop tijdens het boekjaar (rubrieken 205 tot 350).

U ontvangt dit document ten laatste in de loop van maart 2015.

U kunt het document eventueel aan uw boekhouder bezorgen als die de jaarrekening en de sociale balans van uw onderneming opstelt.

 

Auteur: -

16/02/2015