Loopbaansparen wordt mogelijk in het PC 200

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Loopbaansparen is mogelijk gemaakt voor het grootste paritair comité in België: werkgevers van het PC 200 kunnen voortaan een plan loopbaansparen invoeren in hun onderneming. De PC’s 116, 117, 207 en 211 kunnen nu eveneens een plan loopbaansparen implementeren.

Het stelsel van loopbaansparen, dat werd ingevoerd door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, biedt werknemers uit de privésector de mogelijkheid om tijd te sparen. Zo heeft de werknemer de mogelijkheid om een deel van zijn loopbaan zelf te beheren en pauzes te nemen wanneer hij dat nodig acht. We herhalen nog even dat het systeem van loopbaansparen gebaseerd is op het beginsel van vrije keuze, in die zin dat de werknemer in geen geval kan worden gedwongen om deel te nemen aan het systeem van loopbaansparen.

Een onderneming die een plan loopbaansparen wenst in te voeren, moet dit eerst voorleggen aan de voorzitter van het paritair comité, die 6 maanden de tijd heeft om een collectieve overeenkomst te sluiten tot uitwerking van een plan loopbaansparen. Bij gebrek aan een sectorale cao gesloten binnen de 6 maanden vanaf de aanhangigmaking bij de Voorzitter van het paritair comité, kunnen de ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten en hun eigen stelsel van loopbaansparen invoeren. In deze cao moet met name worden bepaald welke dagen de werknemer kan sparen, binnen welke termijn de werknemer deze kan recupereren en welke garanties de werknemer worden geboden.

Als u behoort tot het PC 200, 116, 117, 207 en 211, kunt u voortaan een ondernemingscao afsluiten. Deze paritaire comités werden immers gevat en de termijn van 6 maanden is verstreken zonder dat er een sectorale cao werd afgesloten.

Indien u niet tot een van de bovengenoemde sectoren behoort en u wenst loopbaansparen in te voeren, kunt u zich wenden tot de voorzitter van uw paritair comité, dat 6 maanden de tijd heeft om een sectorale collectieve overeenkomst te sluiten.

Indien u een plan loopbaansparen wilt invoeren, kunnen onze juristen van Legal Partners u ook helpen en u zo goed mogelijk adviseren.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.