Loop de steunmaatregelen van de duitstalige gemeenschap niet mis

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Vanaf 1 januari 2019 kent de Duitstalige Gemeenschap premies toe aan werkgevers die werknemers tewerkstellen die woonachtig zijn in een van haar 9 gemeenten. Mis ze niet! Deze premies heten AktiF en AktiF+. Ze zijn toegankelijk voor de Belgische werkgevers van de openbare en de privésector, uitgezonderd de uitzendondernemingen (voor de uitzendwerknemers). De vestigingsplaats van de werkgever is van geen belang.

Het bedrag van de premies wordt verhoogd wanneer de werknemer die u met een arbeidsovereenkomst tewerkstelt eerder met een opleidingsovereenkomst in uw onderneming was tewerkgesteld.

AKTIF

WIE OPENT HET RECHT OP DE AKTIF-PREMIE?

 • De jongere onder de 26 jaar die niet geschoold is (zonder GHSO/alternerende opleiding) en sinds 1 dag is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij het Arbeitsamt (afgekort ADG) / die gemiddeld geschoold is (hoogstens GHSO/alternerende opleiding) en sinds minstens 6 maanden is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij het ADG
 • De persoon van 50 jaar en ouder die sinds 1 dag is ingeschreven als werkzoekende bij het ADG en die zijn betrekking onvrijwillig heeft verloren;
 • De langdurig werkzoekende, d.w.z. de werkzoekende die sinds minstens 12 maanden bij het ADG is ingeschreven als werkloze werkzoekende;
 • De persoon die het slachtoffer is van een herstructurering:
  • houder is van een ‘verminderingskaart herstructurering’
  • sinds 1 dag bij het ADG ingeschreven is als werkzoekende
  • en gemiddeld geschoold is (maximum GHSO/alternerende opleiding)  

AKTIF+

Wie opent het recht op de AktiF+-premie?

De aangeworven persoon moet met 2 van deze 4 obstakels te maken hebben:

 • verminderd arbeidsgeschikt zijn;
 • sinds minstens 2 jaar bij het ADG ingeschreven zijn als werkloze werkzoekende;
 • laaggeschoold zijn (zonder GHSO/alternerende opleiding);
 • niet het vereiste taalniveau B1 hebben, noch in het Duits noch in het Frans.

VERSTERKING VAN DEZE STEUNMAATREGELEN

Indien u de persoon die u met een arbeidsovereenkomst aanwerft eerder met een opleidingsovereenkomst hebt tewerkgesteld, dan kan u een verhoogde premie genieten.

Onder ‘opleidingsovereenkomst’ verstaan we de PFI-, EPU-, AIB-overeenkomsten en de overeenkomsten van alternerend leren. De opleidingsovereenkomst moet onmiddellijk volgen op de arbeidsovereenkomst waarvoor u de premie vraagt (weekends en feestdagen tellen niet mee).

De opleidingsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst moeten bij dezelfde werkgever worden gesloten.

BEDRAGEN VAN DE PREMIES

 

Bedrag van de premie

Bedrag van de verhoogde premie (indien opleiding voorafgaand aan de overeenkomst)

AktiF

Eerste 12 maanden

12 x 500 €

Eerste 12 maanden

12 x 500 €

Vanaf de 13e maand na de aanwerving

12 x 300 €

Vanaf de 13e maand na de aanwerving

12 x 500 €

AktiF+

Eerste 12 maanden

12 x 1000 €

Eerste 12 maanden

12 x 1000 €

Vanaf de 13e maand na de aanwerving

12 x 600 €

Vanaf de 13e maand na de aanwerving

12 x 1000 €

Vanaf de 25e maand na de aanwerving

12 x 300 €

Vanaf de 25e maand na de aanwerving

12 x 600 €

Deze bedragen worden geproratiseerd in geval van deeltijdse aanwerving.

PROCEDURE

Stappen die de werknemer moet ondernemen

De persoon die u aanwerft moet het formulier voor de aanvraag van het getuigschrift invullen dat beschikbaar is op de website van het ADG. Het ADG moet dit formulier (ingevuld, ondertekend en met alle bijlagen) ontvangen uiterlijk op de 20e dag die volgt op de aanwerving.

Het getuigschrift heeft een geldigheidsduur van 4 maanden. Het kan slechts voor één aanwerving worden gebruikt.

Bijzonderheid voor de verhoogde premie

Indien u de verhoogde premie wenst te genieten wanneer een opleiding is voorafgegaan aan de overeenkomst, dan moet de werknemer voldoen aan de vereiste voorwaarden VOOR aanvang van de opleiding en moet het getuigschrift op dat ogenblik worden gevraagd (ten laatste 30 dagen na aanvang van de opleiding). De geldigheidsduur van het getuigschrift zal in dat geval niet beperkt zijn tot 4 maanden.

Indien u een leerling of een stagiair aanwerft die het recht opent op een verhoogde premie vergeet hem dan niet te vragen om op dat ogenblik de nodige stappen te ondernemen om zijn getuigschrift te bekomen (en niet wanneer u hem eventueel nadien met een arbeidsovereenkomst tewerkstelt).

Voor de opleidingsovereenkomsten die lopen op 1 januari 2019 mag het getuigschrift buiten die termijn worden gevraagd.

STAPPEN DIE DE WERKGEVER MOET ONDERNEMEN

Vervolgens moet u de premie-aanvraag (= keerzijde van het getuigschrift) richten aan de minister van de Duitstalige Gemeenschap. Deze moet bij de minister aankomen ten laatste 45 dagen na de aanwerving.

Als uw aanvraag wordt aanvaard, moet u hem nog het volgende bezorgen:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • maandelijks een kopie van de loonafrekening van de betreffende werknemer voor de 14e dag die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.

Er zal geen enkele premie worden toegekend indien de aangeworven persoon al in uw onderneming (of een dochteronderneming) tewerkgesteld was in de loop van de 12 voorgaande maanden.

CUMULATIE

De AktiF- en AktiF+-premies kunnen worden gecumuleerd met de verminderingen van de RSZ-werkgeversbijdragen.

INWERKINGTREDING

Aanwervingen vanaf 1 januari 2019 openen het recht op de AktiF- en AktiF+-premies.

Bronnen:

 • Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 10.07.2018;
 • Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 30.11.2018.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.