Loonoverdracht: vereenvoudiging van de procedure

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De procedure voor de loonoverdracht zal voortaan vereenvoudigd worden dankzij de verlichting van bepaalde formaliteiten en de invoering van het elektronisch doorlopen van bepaalde stappen van de procedure.

Deze vereenvoudiging, bepaald door de wet van 7 maart 2016 houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon, treedt in werking op 31 maart 2016.

Wat is een loonoverdracht?

De loonoverdacht is het resultaat van een overeenkomst (opgesteld hetzij bij authentieke akte hetzij bij onderhandse akte)op basis waarvan een werknemer (de overdrager) het beschikbare deel van zijn loon dat hem door zijn werkgever (gecedeerde schuldenaar) verschuldigd is, overdraagt aan zijn schuldeiser (de overnemer-schuldeiser). Deze overeenkomst wordt meestal afgesloten om een schuld te waarborgen (bv. terugbetaling van een lening).

Hoe zit het met de procedure die gevolgd moet worden?

Momenteel moet de schuldeiser om een loonoverdracht uit te voeren een welbepaalde procedure volgen[1], die als volgt omschreven kan worden:

  1. aan de werknemer zijn voornemen betekenen om de overdracht uit te voeren;

  2. naar de werkgever een afschrift van de betekening aan de werknemer versturen;

  3. een bericht van overdracht laten overgaan tot neerlegging;

  4. naar de werkgever een eensluidend verklaard afschrift sturen van de akte van overdracht en dit na afloop van de termijn om zich te verzetten (10 dagen).

Deze formaliteiten moeten hetzij per aangetekende brief hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden.

Vanaf 31 maart 2016 worden stappen2. en 4. vereenvoudigd.

Concreet wordt de verzending van een kopie van de betekening aan de werknemer (stap 2.) vervangen door de verzending naar de werkgever van een bevestiging dat de betekening aan de werknemer wel degelijk gebeurd is.

De overhandiging aan de werkgever van een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht (stap 4.) wordt vervangen door de betekening aan de werkgever van zijn beslissing om over te gaan tot de uitvoering van de overdracht (nadat de termijn van verzet van 10 dagen verstreken is).

Deze twee formaliteiten mogen steeds vervuld worden per aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. De wet van 7 maart 2016 voert evenwel de mogelijkheid in om deze formaliteiten elektronisch te vervullen op voorwaarde dat dit voorafgaandelijk overeen werd gekomen tussen de schuldeiser en de werkgever.

De modaliteiten van de elektronische mededeling moeten evenwel nog worden verduidelijkt bij koninklijk besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alleen wanneer dit koninklijk besluit van kracht wordt, zal de schuldeiser zijn mededelingen aan de werkgever elektronisch kunnen doen mits deze laatste hiermee instemt.

Bron: Wet van 7 maart 2016 houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon, B.S. 21 maart 2016.

[1] Deze procedure varieert al naargelang de overeenkomst van overdracht werd opgesteld bij authentieke akte of bij onderhandse akte. De vereenvoudiging van de procedure heeft alleen betrekking op de overdracht van loon bij onderhandse akte, de hierboven beschreven procedure heeft dus enkel betrekking op deze laatste.

Auteur: Catherine Legardien

30/03/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.