Loongrenzen inzake arbeidsovereenkomsten voor 2022

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Datum:

Op 1 januari 2022 worden de jaarlijkse loongrenzen aangepast die uitmaken welke bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3.7.1978 toepasselijk zijn. Die wijziging is het gevolg van de jaarlijkse indexering.

Wettelijke bepalingen op de arbeidsovereenkomsten

Jaarlijkse loongrenzen (1) van kracht in 2021

Jaarlijkse loongrenzen (1) van kracht in 2022

Concurrentiebeding

- beding verboden, indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten voor de functies vastgelegd in de cao, indien het loon ligt tussen:

- beding toegelaten behalve voor de functies verboden bij cao, indien loon gelijk aan:

 

€ 36.201 en –

tussen + € 36.201 en € 72.402

+ € 72.402

 

€ 36.785 en –

tussen + € 36.785 en € 73.571

+ € 73.571

Arbitragebeding

- beding verboden, indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten, indien loon gelijk aan:

 

€ 72.402 en –

+ € 72.402

 

€ 73.571 en –

+ € 73.571

Scholingsbeding

- beding verboden (2), indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten, indien loon gelijk aan:

 

€ 36.201 en –

+ € 36.201

 

€ 36.785 en –

+ € 36.785

(1) Onder jaarlijks loon wordt verstaan het maandelijks brutoloon, herberekend over een jaar (= maandelijks brutoloon x 12). Hieraan wordt toegevoegd: het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en alle voordelen die krachtens de overeenkomst zijn verkregen.

Als het loon veranderlijk is, moet er rekening worden gehouden met de bedragen die betaald werden tijdens de 12 laatste maanden voor het moment waarvoor men de loongrens wil vaststellen.

(2) Behalve indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten.

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2022 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 10 december 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.