Loongrenzen inzake arbeidsovereenkomsten voor 2020

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 januari 2020 worden de jaarlijkse loongrenzen aangepast die uitmaken welke bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3.7.1978 toepasselijk zijn. Die wijziging is het gevolg van de jaarlijkse indexering.

Wettelijke bepalingen op de arbeidsovereenkomsten

Jaarlijkse loongrenzen (1) van kracht in 2019

Jaarlijkse loongrenzen (1) van kracht in 2020

Concurrentiebeding

- beding verboden, indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten voor de functies vastgelegd in de cao, indien het loon ligt tussen:

- beding toegelaten behalve voor de functies verboden bij cao, indien loon gelijk aan:

 

€ 34.819 en –

tussen + € 34.819 en € 69.639

+ € 69.639

 

€ 35.761 en –

tussen + € 35.761 en € 71.523

 + € 71.523

Arbitragebeding

- beding verboden, indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten, indien loon gelijk aan:

 

€ 69.639 en –

+ € 69.639

 

€ 71.523 en –

+ € 71.523

Scholingsbeding

- beding verboden (2), indien loon gelijk aan:

- beding toegelaten, indien loon gelijk aan:

 

€ 34.819 en –

+ € 34.819

 

€ 35.761 en –

+ € 35.761

(1) Onder jaarlijks loon wordt verstaan het maandelijks brutoloon, herberekend over een jaar (= maandelijks brutoloon x 12). Hieraan wordt toegevoegd: het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en alle voordelen die krachtens de overeenkomst zijn verkregen.

Als het loon veranderlijk is, moet er rekening worden gehouden met de bedragen die betaald werden tijdens de 12 laatste maanden voor het moment waarvoor men de loongrens wil vaststellen.

(2) Behalve indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten.

 

Bron: Aanpassing op 1 januari 2020 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), B.S. 27 november 2019.