Loongrenzen inzake arbeidsovereenkomsten voor 2014

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 januari 2014 worden de jaarlijkse loongrenzen (1) aangepast die uitmaken welke bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3.7.1978 toepasselijk zijn. Die wijziging is het gevolg van de jaarlijkse indexering.

Wettelijke bepalingen op de arbeidsovereenkomsten

Jaarlijkse loongrenzen (1) van kracht in:

 2013

2014

Duur proeftijd voor bedienden (2)

-    maximum 6 maanden, indien loon gelijk aan:

-    maximum 12 maanden, indien loon gelijk aan:

 


38.665 € en –


+ 38.665 €

 

 -


Opzeggingstermijn voor bedienden (2)

•    Betekening door de werkgever:

-    3 maanden per schijf van 5 jaar begonnen anciënniteit, indien loon gelijk aan:

-    termijn volgens wederzijds akkoord of eenzijdig door de werkgever vastgesteld, indien loon gelijk aan:

•    Betekening door de bediende:

-    maximum opzegging van 4,5 maanden, indien het loon ligt tussen:

-    maximum opzegging van 6 maanden, indien loon gelijk aan:

•    Opzeggingstermijn conventioneel vastgelegd bij de aanwerving:

Mogelijkheid om de opzeggingstermijn vast te stellen bij de aanwerving voor bedienden die meer verdienen dan:

 

 

32.254 € en –

+ 32.254 €

 

 tussen + 32.254 € en 64.508 €  

 + 64.508 €

 + 64.508 €

 

 

 -

-

 -  

  -

 

Duur van de tegenopzegging voor bedienden (2)

-    1 maand, indien loon gelijk aan:

-    2 maanden, indien het loon ligt tussen:


-    4 maanden, indien loon gelijk aan:

 


32.254 € en –

tussen + 32.254 € en 64.508 €

+ 64.508 €

 

 -

-

 -

Afwezigheid voor het zoeken van een andere baan (2)

-    twee halve dagen per week, indien loon gelijk aan:

-    één halve dag, behalve tijdens de 6 laatste maanden van de opzegging (2 halve dagen), indien loon gelijk aan:

 

32.254 € en –

 

 + 32.254 €

 

-

 

 -

Concurrentiebeding

-    beding verboden, indien loon gelijk aan:

-    beding toegelaten voor de functies vastgelegd in de CAO, indien het loon ligt tussen:

-    beding toegelaten behalve voor de functies verboden bij CAO, indien loon gelijk aan:

 

32.254 € en –

tussen + 32.254 € en 64.508 €

+ 64.508 €

 

32.886 € en –

tussen + 32.886 € en 65.771 €


+ 65.771 €

Borgsom voor werknemer

-    1 maand loon, indien loon gelijk aan:

-    3 maanden loon, indien loon gelijk aan:

 

38.665 € en –

+ 38.665 €

 

39.422 € en –

+ 39.422 €

Arbitragebeding

-    beding verboden, indien loon gelijk aan:

-    beding toegelaten, indien loon gelijk aan:

 

64.508 € en –

+ 64.508 €

 

65.771 € en –

+ 65.771 €

(1) Onder jaarlijks loon wordt verstaan het maandelijks brutoloon, herberekend over een jaar (= maandelijks brutoloon x 12). Hieraan wordt toegevoegd: het dubbel vakantiegeld, de oudejaarspremie en alle voordelen die krachtens de overeenkomst zijn verkregen.

Het jaarlijks loon waarmee rekening moet worden gehouden, is het loon dat bestaat:

-    op het moment van indiensttreding, voor de duur van de proeftijd;
-    op het moment dat de opzegging begint, voor de berekening van de opzeggingstermijn, van de tegenopzegging of van de duur van de afwezigheden om een andere baan te zoeken;
-    op het moment van de effectieve beëindiging van de arbeidsbetrekkingen, voor de berekening van de ontslagvergoeding en om de geldigheid van een concurrentiebeding te beoordelen.

Als het loon veranderlijk is, moet er rekening worden gehouden met de bedragen die betaald werden tijdens de 12 laatste maanden voor het moment waarvoor men de loongrens wil vaststellen.

(2) Voor meer info over de afschaffing van het proefbeding en de opzeggingstermijnen die gelden vanaf 1 januari 2014 verwijzen we naar de Infoflash van 1 oktober 2013.

Auteur: Catherine Legardien

22/11/2011

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.