Loonbeslag of –overdracht: Toegelaten inkomsten van kinderen – 2022

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 24/12/2021 - 09:42
Laatste update: 24/12/2021 - 09:44

De toegelaten inkomsten van kinderen in geval van loonbeslag of loonoverdracht zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Ter herinnering, artikel 1409, §1bis van het Gerechtelijk Wetboek legt beperkingen vast voor de bedragen die overgedragen of in beslag kunnen worden genomen (zie onze andere  Infoflash).

Een werknemer met loonbeslag of loonoverdracht kan, onder bepaalde voorwaarden en mits meerdere formaliteiten nageleefd worden, een specifieke immunisering genieten op de delen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht die berekend worden op zijn loon.

Meer concreet betekent dit dat die bedragen met € 73 (in 2022) verminderd worden per kind ten laste.

In de zin van artikel 1409, §1bis van het Gerechtelijk Wetboek verstaat men onder 'kind ten laste' elke persoon:

  1. die de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft OF die onder het statuut valt van verlengde minderjarigheid;
  2. voor wie de titularis van de in beslaggenomen of overgedragen inkomsten, op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, levensonderhoud of opvoeding;
  3. en dit ingevolge een verwantschap in eerste graad OF in de hoedanigheid van zorgouder.

Dit laatste begrip beoogt zowel de partner van een ouder die een nieuw gezin heeft gesticht, als de grootouder of elke andere persoon die, in vervanging van de ouder of ouders, zorg draagt voor de huisvesting, het levensonderhoud of de opvoeding van het kind.

Het doorslaggevende criterium moet dat zijn van de bevoorrechte band en van de betrokkenheid, naast een ouder of in vervanging van één of van beide ouders.

De financiële bijdrage wordt voor substantieel aanzien wanneer het kind ten laste op duurzame wijze samenwoont met de titularis van de in beslaggenomen of overgedragen goederen, ook als dit niet uitsluitend en onafgebroken het geval is.

De financiële bijdrage wordt, in ieder geval, voor substantieel aanzien wanneer de titularis van de in beslag genomen of overgedragen goederen een deel afdraagt dat hoger is dan de verhoging, ofwel een bedrag dat hoger ligt dan € 73 (in 2022).

Kunnen niettemin niet aanzien worden als zijnde ten laste, de kinderen die binnen 12 maanden vóór de aangifte hebben beschikt over netto-bestaansmiddelen die hoger liggen dan:

  • € 3.340 netto, indien de ouder-titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten samenwonend is;
  • € 4.825 netto, indien de ouder-titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten alleenstaand is;
  • € 6.117 netto, indien het kind het statuut van gehandicapte heeft in de zin van artikel 135 van het WIB 92. 

Deze bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2022.

Om de verhoging te kunnen genieten van de delen die niet vatbaar zijn voor beslag of overdracht moet de werknemer met loonbeslag of loonoverdracht hiervan aangifte doen. De aangifte moet gebeuren aan de hand van een formulier waarvan het model verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2006.

Bij het formulier moet hij de bewijsstukken voegen die aantonen dat de aangevoerde last daadwerkelijk bestaat.

Bron: Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het Koninklijk Besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, B.S., 24 december 2021.    

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.