Loon: einde van de betaling van hand tot hand vanaf 1 oktober 2016

Auteur: Legal Knowledge
Datum:

Vanaf 1 oktober 2016 zal het loon in principe niet meer van hand tot hand kunnen worden betaald.

Momenteel wordt het loon dat aan de werknemer verschuldigd is als volgt betaald:

  • ofwel in giraal geld: door overschrijving op een bank- of postrekening, per circulaire cheque of postassignatie;
  • ofwel van hand tot hand.

Vanaf 1 oktober 2016 zal het loon giraal betaald moeten worden tenzij de betaling van hand tot hand bepaald is bij een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

Het impliciet akkoord of gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector dient te worden vastgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig de procedure en de nadere regels zoals bepaald bij het Koninklijk Besluit van 26 december 2015. Dit KB legt ook de verplichtingen vast die de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair orgaan, in dit kader moeten naleven.

Wanneer een dergelijke procedure van vaststelling lopende is op 1 oktober 2016 zullen de werkgevers van de betreffende sector hun werknemers van hand tot hand kunnen blijven betalen tot de procedure beëindigd is.

Bronnen: wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, B.S. 01.10.2015; Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand, B.S. 19.01.2016.

Auteur: Legal Knowledge

21/01/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.