Limosa-aangifte versie 2013

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

In zijn arrest van 19 december 2012 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Belgische Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen strijdig was met het vrij verkeer van diensten.

Naar aanleiding van dat arrest heeft België de meldingsplicht voor zelfstandigen opgeschort.

Het Koninklijk Besluit van 19 maart 2013 brengt enkele wijzigingen aan de oude wetgeving aan om in overeenstemming te zijn met de Europese normen. Het zal in werking treden op 1 juli 2013.

Voor gedetacheerde werknemers wordt de aangifte volgens de huidige regels dus behouden tot 1 juli 2013. Dat is de datum waarop de nieuwe wetgeving in werking zal treden.

Voor gedetacheerde zelfstandigen is de meldingsplicht daarentegen opgeschort tot 30 juni 2013. Vanaf 1 juli 2013 zullen de nieuwe regels in werking treden.

Het Koninklijk Besluit wijzigt en beperkt de gegevens die meegedeeld moeten worden en dit zowel voor de gedetacheerde werknemers als de gedetacheerde zelfstandigen (en voor de gedetacheerde stagiairs).

De 'oude' vereenvoudigde melding wordt afgeschaft en vervangen door een eenmalige melding voor werknemers en zelfstandigen die regelmatig naar België gedetacheerd worden. Die eenmalige melding zal 12 maanden geldig zijn en kan verlengd worden.

Het Koninklijk Besluit voert ook de mogelijkheid in om een gemelde detachering te annuleren omdat deze niet plaatsvindt.

Volgende gegevens moeten vanaf 1 juli 2013 gemeld worden voor de werknemers en zelfstandigen:

  • De identificatiegegevens van de werknemer of de zelfstandige;
  • De identificatiegegevens betreffende de werkgever of zijn lasthebber (uitsluitend voor de werknemers);
  • De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker;
  • De voorziene begin- en einddatum van de detachering;
  • Werkrooster (uitsluitend voor de werknemers);
  • De vermelding of de werknemer al dan niet als uitzendkracht wordt gedetacheerd (uitsluitend voor de werknemers);
  • Desgevallend de vermelding van activiteiten in de bouwsector;
  • Plaats waar de arbeidsprestaties worden geleverd.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

23/05/2013