Licht arbeidsongeval: welke formaliteiten?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De formaliteiten die vervuld moeten worden in geval van een licht arbeidsongeval werden gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval.

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 20 april 2014.

Onder 'licht ongeval' wordt verstaan "het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst."

Het licht arbeidsongeval moet niet worden aangegeven aan de verzekeringsinstelling als het geregistreerd werd in het ‘ad-hocregister’ dat de werkgever bijhoudt.

Het gaat meer bepaald om een register waarin de werknemer die een interventie doet in het kader van de eerste hulp, het volgende vermeldt:

  • zijn naam;
  • de naam van het slachtoffer;
  • de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval/het onwel worden;
  • de aard, de datum en het uur van de interventie;
  • de identiteit van eventuele getuigen.

Opgelet! Als het licht ongeval nadien verergert, doet de werkgever aangifte van het ongeval bij de verzekeringsinstelling binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval, Belgisch Staatsblad van 10 april 2014; Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners, Belgisch Staatsblad van 10 april 2014.

Auteur: Catherine Mairy

18/04/2014