Leuven erkend als toeristisch centrum

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De stad Leuven wordt voortaan erkend als toeristisch centrum
Deze erkenning heeft gevolgen voor de tewerkstelling van werknemers op zondag. Zondagwerk is in principe verboden. Onder bepaalde voorwaarden wordt dit in toeristische centra evenwel toegestaan.

De werknemers die tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons gelegen in toeristische centra mogen op zondag werken op basis van artikel 14, § 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971 en krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 (B.S. 03.07.2007):

  • van 1 mei tot 30 september;
  • tijdens de kerst- en paasvakantie in het onderwijs georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen;
  • buiten de hierboven bedoelde periodes, gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar. Het moet meer bepaald gaan om:
    • ofwel zondagen waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
    • ofwel zondagen waarop salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties worden gehouden.

Het toeristisch centrum moet ‘officieel’ erkend worden door de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg op basis van een dossier en bewijsstukken waaruit het toeristisch karakter van de locatie blijkt. De erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur.

De stad Leuven werd erkend als toeristisch centrum door een ministerieel besluit van 3 februari 2017. Deze erkenning gaat in op 13 februari 2017, meer bepaald op de publicatiedatum van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

Een koninklijk besluit van 2 februari 2017 heeft Leuven eveneens erkend als toeristisch centrum waardoor de kleinhandelszaken en kapperssalons die er gelegen zijn mogen afwijken van de wettelijke sluitingsuren en de regels in verband met de wekelijkse rustdag opgelegd door de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. Deze erkenning treedt in werking op 19 februari 2017, meer bepaald 10 dagen na de publicatie van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

Bronnen: koninklijk besluit van 3 februari 2017 tot erkenning van de stad Leuven als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken of kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, B.S. 13 februari 2017; Ministerieel besluit van 2 februari 2017 tot erkenning van de stad Leuven als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, B.S. 9 februari 2017.

Auteur: Brigitte Dendooven

20/02/2017