Lagere waardering voor woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een woning die een rechtspersoon ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider geniet voortaan een lagere fiscale waardering. Dat besliste de FOD Financiën in afwachting van een wijziging van de wettekst.

Waardering van het voordeel

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer of een bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

Het voordeel wordt forfaitair geraamd en verschilt naargelang een natuurlijk persoon of een rechtspersoon de woning toekent:

Toekenning door een natuurlijk persoon

Toekenning door een rechtspersoon

100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen

Indien kadastraal inkomen ≤ 745 EUR: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, x 1,25

Indien kadastraal inkomen > 745 EUR: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, x 3,8

Gaat het om een gemeubileerde woning, dan verhoogt het vastgestelde voordeel met 2/3.

Wegwerking onderscheid

De rechtspraak oordeelde al verschillende malen dat het onderscheid in de berekening van het belastbaar voordeel naargelang de persoon die de woning ter beschikking stelt, ongrondwettelijk is.

Om die verschillende behandeling weg te werken, wordt de wettekst die dit onderscheid vastlegt aangepast.

In afwachting van die wijziging besliste de FOD Financiën de voormelde rechtspraak te volgen. In het geval dat een rechtspersoon een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of een bedrijfsleider bedraagt het belastbaar voordeel 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen.

Dit resulteert in een lagere waardering van het belastbaar voordeel wanneer een rechtspersoon de woning ter beschikking stelt.

Voorbeeld: Een rechtspersoon stelt een niet-gemeubileerde woning ter beschikking aan één van haar kaderleden. Het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning bedraagt 2.200,00 EUR.

Onder de oude berekeningswijze bedroeg het jaarlijks belastbaar voordeel 13.933,33 EUR (= (2.200 EUR x 100/60) x 3,8).

Met toepassing van het nieuwe administratieve standpunt bedraagt het jaarlijks belastbaar voordeel 3.666,67 EUR (= 2.200 EUR x 100/60).

Geschillen

Tot de nieuwe wetswijziging in werking treedt, besliste de FOD Financiën dat in alle stadia van de procedure het voordeel wordt vastgesteld overeenkomstig de forfaitaire waardering die van toepassing is bij een terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon, ongeacht de persoon die de woning ter beschikking stelt.

Bron: Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning.

Auteur: Peggy Criel

11/06/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.