Kilometervergoeding vanaf 01.07.2013: officiële bedrag

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Het bedrag dat van toepassing is vanaf 1 juli 2013 werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014: € 0,3461/km in plaats van € 0,3456/km.

Bron: Omzendbrief nr. 628 van 5 juli 2013 – Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, B.S. 9 juli 2013.

Auteur: Peggy Criel

09/07/2013