Kilometervergoeding daalt vanaf 01.07.2015

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli 2015 is een nieuw bedrag van toepassing.

De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016: € 0,3412/km in plaats van € 0,3468/km.

Bron: Omzendbrief nr. 646 van 19 juni 2015 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2015, BS 26 juni 2015.

Auteur: Peggy Criel

01/07/2015