In juni ontvangen de bedienden van het PC 200 een verhoogde Jaarlijkse premie van 252,83 EUR!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Vorig jaar informeerden wij u reeds zeer uitgebreid over de beslissing van de sociale partners van PC 200 om over te gaan tot de toekenning van een Jaarlijkse premie van 250 EUR

(cfr. onze infoflashes van 29 juni 2015, 20 november 2015 en van 3 juni 2016).

Voor de werkgevers die deze Jaarlijkse premie niet (volledig) hebben omgezet naar een gelijkwaardig voordeel, is het deze maand opnieuw tijd om over te gaan tot de betaling ervan. Ondertussen werd dit bedrag, net zoals de lonen in PC 200 geïndexeerd, en bedraagt de Jaarlijkse premie dus 252,83 EUR bruto.

Hieronder geven wij nog een antwoord op de belangrijkste vragen die u zich stelt met betrekking tot deze Jaarlijkse premie.

Betalingstijdstip

De Jaarlijkse premie moet uitbetaald worden tijdens de maand juni 2017 of op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (samen met de loonafrekening uit dienst).

Wie heeft er recht op de Jaarlijkse premie

Alleen voltijdse bedienden met een volledige referteperiode hebben recht op een volledige Jaarlijkse premie van 252,83 EUR. De deeltijdse bedienden ontvangen ze in verhouding tot hun deeltijds arbeidsregime. Deze pro rata regeling geldt ook voor de bedienden die in de loop van de referteperiode uit dienst zijn gegaan.

Toekenningsvoorwaarden

De referteperiode loopt van juni 2016 tot en met mei 2017.

De premie is verschuldigd pro rata het aantal dagen waarop de werknemer effectief heeft gepresteerd. Daarnaast worden nog volgende dagen gelijkgesteld:

  • de schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald (o.a. gewaarborgd loon, jaarlijkse vakantie, …);
  • vaderschapsverlof;
  • moederschapsverlof.

De Jaarlijkse premie wordt uiteraard ook niet toegekend wanneer er beslist werd om deze volledig te vervangen door een gelijkwaardig voordeel. Het kan ook zijn dat er slechts een saldo van de premie wordt toegekend, omdat deze slechts gedeeltelijk werd omgezet. In dat geval zal de Jaarlijkse premie uiteraard geen 252,83 EUR bedragen, maar slechts een fractie hiervan.

Werknemers ontslagen omwille van een dringende reden verliezen hun recht op een Jaarlijkse premie.

Kunt u nu nog overgaan tot omzetting van de Jaarlijkse premie naar een ander voordeel

De sociale partners hebben er in hun CAO bewust voor gekozen om de werkgevers van de sector zo veel mogelijk vrijheid te geven bij de keuze van het gelijkwaardig voordeel en de wijze waarop dit gebeurt. Er is dan ook geen enkele tijdsbepaling voorzien en u kan de Jaarlijkse premie nog steeds vervangen door een ander gelijkwaardig voordeel.

U dient er wel steeds op te letten dat u de bepalingen eigen aan het gekozen voordeel respecteert. Zo zal u niet meer kunnen kiezen voor de verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, de toekenning ervan of de toekenning van ecocheques. Immers één van de voorwaarden opdat ecocheques/maaltijdcheques vrij van sociale socialezekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend, is dat ze niet mogen worden gegeven ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel waarop al dan niet socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Aangezien de premie in 2016 reeds werd betaald, hebben uw werknemers het recht op de premie en de uitbetaling ervan al verworven. Elke latere omzetting van de premie is bijgevolg een ongeoorloofde omzetting en heeft de onderwerping van de maaltijdcheques/ecocheques tot gevolg.

U kan daarentegen wel nog kiezen voor de omzetting naar één van de volgende voordelen:

  • verhoging maandloon,
  • bijdrage in aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, …

Deze omzetting moet niet gebeuren via ondernemings-cao, maar kan eenzijdig door de werkgever gebeuren. De procedure verschilt uiteraard naargelang er al dan niet een syndicale afvaardiging in de onderneming aanwezig is.

Voor begeleiding en advies kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

Indexatie

Vanaf 1 januari 2017 is het bedrag van de Jaarlijkse premie gekoppeld aan de index zoals van toepassing op de lonen in dit PC. Daardoor werd de premie verhoogd van 250 EUR naar 252,83 EUR.

Als u ervoor heeft gekozen om de Jaarlijkse premie volledig om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel (bv. maaltijdcheques), moet dit voordeel niet mee worden geïndexeerd.

Indien u het voordeel echter niet volledig heeft omgezet en er nog een restpremie overblijft, moet dit saldo wel geïndexeerd worden.

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 gesloten in het aanvullend paritair comité voor de bedienden in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht – jaarlijkse premie

Auteur: Leen Lafourt

12/06/2017