Jaarverslag van de IDPBW – Formulieren terugsturen vóór 1 april 2017

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Elk jaar moet de werkgever aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk een verslag sturen over de werking van zijn Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).

Herhaling van enkele principes

Elke werkgever is verplicht om maatregelen te nemen die nodig zijn om het welzijn van de werknemers op het werk te bevorderen. Daartoe moet de werkgever in elke onderneming een preventiebeleid uitwerken en invoeren. Om alle doelstellingen van dit beleid te kunnen realiseren, moet de werkgever een beroep doen op de deskundigheid die vereist is in zijn onderneming (interne dienst) en eventueel op een externe deskundigheid (externe dienst).

Elke werkgever, ongeacht de grootte van de onderneming, moet een IDPBW oprichten. Deze IDPBW moet minstens bestaan uit een preventieadviseur die gekozen wordt uit de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf deze functie opnemen. In dit geval moet hij steeds een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).

Jaarverslag

Elk jaar moet elke werkgever aan de Regionale Directie(s) van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is (zijn) voor zijn uitbatingszetel(s) (of naar de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s als het om een Seveso-bedrijf gaat) een verslag sturen over de werking van de IDPBW. Dat jaarverslag, opgesteld door de preventieadviseur, moet worden ingediend binnen de drie maanden die volgen op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. Voor 2016 is dat dus vóór 1 april 2017.

Het verslag wordt gemaakt aan de hand van het formulier ad hoc (A, B of C naargelang de organisatie van IDPBW) dat beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be) of kan worden verkregen bij de regionale directies of de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (adres: Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel, telefoonnummer: 02/233.45.11, e-mail: tww@werk.belgie.be).

Een verklarende nota, die ook beschikbaar is op de website, geeft richtlijnen die nodig zijn bij het invullen van de verschillende rubrieken van de formulieren. De rubrieken hebben in het bijzonder betrekking op identificatiegegevens van de werkgever, op de organisatie van de IDPBW en eventueel het comité voor preventie en bescherming op het werk, op de arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk, op de arbeidsveiligheid, op de gezondheid en hygiëne op het werk, op de vorming en op de informatie van het personeel, evenals op de preventie van de psychosociale last veroorzaakt door het werk.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 31 maart 1998; Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, B.S. 11 juni 1998; http://www.werk.belgie.be.

Auteur: Catherine Legardien

13/02/2017