Jaarlijkse vakantie: de daggedeelten van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Sinds 1 januari 2018 worden niet-gepresteerde daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na een ziekte of een ongeval, een arbeidsongeval of een beroepsziekte gelijkgesteld voor het recht op jaarlijkse vakantie. Dat wordt bepaald door een koninklijk besluit dat onlangs in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Welke gevolgen heeft dit voor de werknemers?

PRINCIPE: GELIJKSTELLING VAN PERIODES VAN ONGESCHIKTHEID

Het recht op jaarlijkse vakantie is afhankelijk van de arbeidsprestaties in de loop van het voorgaande kalenderjaar (= vakantiedienstjaar).

Bepaalde afwezigheden tijdens het vakantiedienstjaar zijn evenwel gelijkgesteld aan effectieve arbeid voor de bepaling van het recht op jaarlijkse vakantie voor het volgende jaar (= vakantiejaar).

Dit is onder meer het geval voor de eerste 12 maanden ziekte of ongeval.

WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN GEDEELTELIJKE HERVATTING?

Wanneer de werknemer het werk deeltijds hervat (met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) tijdens de gelijkgestelde periode van twaalf maanden, dan blijft deze periode verder lopen alsof de werknemer nog in volledige ongeschiktheid is.

Maar wat met de gelijkstelling van dagen of daggedeelten van arbeidsongeschiktheid?

Vroeger

Vroeger werden enkel de volledige dagen afwezigheid gelijkgesteld met effectieve arbeid voor het recht op jaarlijkse vakantie. De deeltijdse arbeidsregeling waarin de werknemer het werk hervatte, was bepalend voor zijn rechten op jaarlijkse vakantie.

Opgelet! Hoewel de wetgeving stelde dat enkel volledige dagen van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld werden voor het recht op jaarlijkse vakantie aanvaardde de RJV deze gelijkstelling ook voor halve dagen van arbeidsongeschiktheid voor arbeiders.

Nu

Vanaf het “vakantiedienstjaar 2018 - vakantiejaar 2019” worden de daggedeelten die niet gepresteerd werden in geval van gedeeltelijke werkhervatting (met toestemming van de arbeidsgeneesheer van het ziekenfonds) eveneens gelijkgesteld met effectieve arbeid voor het recht op de jaarlijkse vakantie.

Bijgevolg zal het recht op jaarlijkse vakantie voortaan op dezelfde manier vastgesteld worden, ongeacht de arbeidsregeling waarin de werknemer het werk hervat.

Opgelet! Deze nieuwigheid geldt in werkelijkheid alleen maar voor bedienden. Zoals we hierboven vermeldden, aanvaardde de RJV voorheen al voor arbeiders de gelijkstelling van halve dagen arbeidsgeschiktheid met effectieve arbeid.

WAT IN GEVAL VAN EEN BEROEPSZIEKTE OF ARBEIDSONGEVAL?

Vanaf het ‘vakantiedienstjaar 2018 - vakantiejaar 2019’, worden de niet-gepresteerde daggedeelten eveneens gelijkgesteld met effectieve arbeid voor het recht op jaarlijkse vakantie in het geval van een deeltijdse werkhervatting in het kader van een beroepsziekte of arbeidsongeval.

LAATSTE VERDUIDELIJKING

De gelijkstelling voor het recht op jaarlijkse vakantie voor de niet-gepresteerde daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na een ziekte of een ongeval, een arbeidsongeval of een beroepsziekte geldt pas vanaf het vakantiedienstjaar 2018. Dit zal dus pas vanaf vakantiejaar 2019 van invloed zijn op het recht van bedienden op jaarlijkse vakantie.

Bron: koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte, B.S 21 juni 2018.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.