IT-apparaten: de wettekst eindelijk gepubliceerd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het was even wachten, maar het Koninklijk Besluit dat de bedragen voor de forfaitaire waardering van de IT-apparaten op het niveau van de sociale zekerheid bepaalt, is uiteindelijk in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De terbeschikkingstelling door de werkgever aan zijn werknemers van IT-apparaten (PC, internetverbinding, ...) voor privégebruik maakt het voorwerp uit van een nieuwe forfaitaire waardering (zie onze infoflash van 16 november 2017).

De wettekst die deze nieuwe bedragen op het niveau van de sociale zekerheid vastlegt, is op 27 februari 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Hij treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Bron: Koninklijk Besluit van 7 februari 2018 tot wijziging van artikel 20, § 2, 2° van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27.02.2018. 

Auteur: Anne Ghysels

28/02/2018