Investeringen in steunzones: aanpassing van de fiscale lastenverlaging

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Werkgevers die investeringen verrichten in steunzones die leiden tot jobcreatie genieten een verlaging van de loonkost in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De federale regering paste recent, met het oog op een optimalisering van de maatregel, het bestaande kader aan.

Fiscale steunmaatregel

Werkgevers die een investering verrichten in een inrichting gelegen in een steunzone genieten een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op voorwaarde dat deze investering leidt tot de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

De vrijstelling is gelijk aan 25 % van de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op de lonen van de werknemers die tewerkgesteld worden in de nieuwe arbeidsplaatsen. Ze wordt toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf de invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

Aanpassingen

De regering paste de steunmaatregel op een aantal punten aan. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Steunzones

In geval van collectieve ontslagen krijgen de Gewesten de mogelijkheid om steunzones voor te stellen. De definitie van collectief ontslag wordt uitgebreid. Voortaan zullen verloren arbeidsplaatsen naar aanleiding van een faillissement worden meegeteld. Op deze manier kunnen de Gewesten sneller een steunzone afbakenen.

Bovendien krijgen de Gewesten de mogelijkheid om tot acht kleinere steunzones af te bakenen. Dit is een verdubbeling van het huidige maximum. Een grote steunzone kan worden ingeruild voor twee kleinere steunzones. De huidige mogelijkheid om tot vier grote steunzones af te bakenen blijft bestaan.

Ter herinnering, het Vlaamse Gewest heeft 2 steunzones afgebakend rond Genk en Turnhout. Een nieuwe steunzone rond Zaventem-Vilvoorde werd voorgesteld maar is nog niet definitief. Het Waalse Gewest legde 4 steunzones vast gesitueerd rond Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries.

Investeringen

De steunmaatregel geldt enkel wanneer de werkgever investeert in een inrichting in een steunzone. Hier komt verandering in. Voortaan zullen ook investeringen verricht door een vennootschap die deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort, in aanmerking komen voor de maatregel. De werkgever hoeft dus niet noodzakelijk diegene te zijn die de investering verricht.

Formulier

Om de fiscale steunmaatregel te genieten moet de werkgever het formulier nr. 274 SZ indienen bij het bevoegde Documentatiecentrum. De deadline voor het voorleggen van dit formulier wordt aangepast.

Voor de investeringen waarvoor een formulier wordt overgelegd vanaf 1 september 2018 is het niet meer vereist dat de werkgever dit formulier indient vóór de aanvang van de investering. Voortaan kan de werkgever het formulier overleggen tot ten laatste in de derde maand na de voltooiing van de investering. Met voltooiing van de investering wordt het tijdstip bedoeld waarop deze investering effectief door de werkgever in gebruik wordt genomen. De werkgever krijgt dus meer vrijheid om het formulier op het tijdstip van zijn keuze in te dienen.

Opgelet, enkel een nieuwe arbeidsplaats die wordt ingevuld vanaf de indiening van het formulier en de eerste dag van de 36ste maand volgend op de maand waarin de investering wordt voltooid komt in aanmerking voor deze maatregel. De werkgever heeft er dus belang bij om het formulier over te leggen voordat hij gestart is met het invullen van de nieuwe arbeidsplaatsen.

Bovendien zal er ook geen toepassing zijn van de maatregel indien het formulier werd overgelegd vóór de voltooiing van de investering en de effectieve voltooiing ervan niet plaatsvond binnen de 6 maanden na de verwachte voltooiingsdatum die op het formulier werd vermeld.

Uitzendkantoren

Uitzendkantoren kunnen op basis van de huidige wettelijke bepalingen de steunmaatregel genieten zonder dat zij verplicht zijn om het formulier nr. 274 SZ in te dienen. Hier komt verandering in. Vanaf een datum nog te bepalen via koninklijk besluit zullen deze ondernemingen de administratie voorafgaandelijk op de hoogte moeten brengen alvorens de maatregel toe te passen.

Bron: Wet van 30 juli 2018 houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden (1), B.S. 10 augustus 2018.

Auteur: Peggy Criel

27/08/2018