Investeer in de steunzones rond Turnhout en Genk en geniet van een nieuwe fiscale steunmaatregel

Auteur: Peggy Criel
Datum:

In mei 2014 werd een nieuwe fiscale steunmaatregel ingevoerd voor werkgevers die investeringen verrichten in steunzones. Mits naleving van bepaalde voorwaarden worden zij vrijgesteld van het doorstorten van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing.

Door het ontbreken van de nodige uitvoerende wetteksten kon de maatregel nog niet worden toegepast. Deze teksten zijn inmiddels verschenen. Zo worden onder meer in het Vlaamse Gewest steunzones afgebakend rond Turnhout en Genk.

Fiscale steunmaatregel

Er wordt een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toegekend aan werkgevers die een investering verrichten in een inrichting gelegen in een steunzone op voorwaarde dat deze investering leidt tot de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

De vrijstelling is gelijk aan 25 % van de bedrijfsvoorheffing die wordt berekend op de lonen van de werknemers die tewerkgesteld worden in de nieuwe arbeidsplaatsen. Ze wordt toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf de invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

De maatregel is van toepassing op werkgevers die behoren tot de privésector. Zij worden opgesplitst in twee groepen: de kmo’s en de grote ondernemingen. De werkgevers van de kmo-sector genieten meer gunstige voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling.

Een aantal werkgevers en sectoren worden uitgesloten van de toepassing van de maatregel.

Steunzones

Vlaamse Gewest

Recent werden voor het Vlaamse Gewest 2 steunzones afgebakend: een steunzone rond de stad Genk en een steunzone rond de stad Turnhout. De erkenning van beide steunzones geldt vanaf 1 mei 2015 en werd vastgelegd voor een periode van 6 jaar.

De steunzones omvatten in totaal 607 bedrijventerreinen en worden opgedeeld in een Groep A (terreinen die gelegen zijn in de steungebieden opgenomen in de regionale steunkaart) en een Groep B (de overige bedrijventerreinen). De lijst van de bedrijventerreinen en de adressen werd opgenomen in een bijlage bij deze infoflash.

Andere Gewesten

Tot op heden werden nog geen Samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen het Waalse Gewest /Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat zodat er nog geen steunzones kunnen worden voorgesteld door deze Gewesten.

Investering

Enkel werkgevers die investeringen verrichten in een inrichting die gelegen is in een steunzone komen in aanmerking voor de maatregel. Bovendien moet voor de investering een gewestelijke steun zijn verleend en moet de investering beantwoorden aan specifieke voorwaarden.

Voor de grote ondernemingen wordt de maatregel trouwens enkel toegepast voor zover de investering gebeurt in een inrichting die behoort tot Groep A van de steunzone.

Creatie nieuwe arbeidsplaats

De investeringen moeten aanleiding geven tot het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. Bovendien moeten deze nieuwe arbeidsplaatsen worden ingevuld binnen een termijn van 36 maanden na voltooiing van de investering.

Behoud nieuwe arbeidsplaats

De vrijstelling van doorstorting wordt pas definitief toegestaan nadat de werkgever aantoont dat de nieuwe arbeidsplaats ten minste gedurende drie jaar behouden is gebleven. Bij grote ondernemingen moet de nieuwe arbeidsplaats behouden blijven gedurende ten minste vijf jaar.

Formulier

Voordat de werkgever de vrijstelling van doorstorting kan toepassen, moet hij, voor de aanvang van de investering, een formulier indienen waarin de nodige gegevens of verklaringen worden afgeleverd met betrekking tot de identiteit en activiteit van de werkgever, de opzet en uitvoering van van de investering, de datum van de aanvang en verwachte voltooiing van de investering en de toegekende of aangevraagde gewestelijke steun. De werkgever beschrijft  de verwachte bijkomende arbeidsplaatsen waarbij het verband tussen deze arbeidsplaats en de investering wordt aangetoond. Een raming van de loonkosten die verbonden zijn aan de verwachte bijkomende arbeidsplaatsen en een berekening van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die op deze lonen zal worden toegepast, moet worden opgenomen in het formulier.

Het model van formulier werd vastgelegd bij koninklijk besluit en kan gedownload worden op de website van de FOD Financiën. Het moet worden ingediend bij het bevoegde Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing.

Combinatie met andere vrijstellingen

Deze vrijstelling kan niet worden toegepast op de belastbare bezoldigingen van werknemers waarvoor reeds één (of verschillende) van de volgende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast:

  • vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij het presteren van overwerk;
  • vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing in de koopvaardij-, de bagger- en de sleepvaartsector;
  • vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing in het kader van het wetenschappelijk onderzoek;
  • vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing in de zeevisserijsector;
  • vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing in het kader van de sportbeoefenaars.

Een combinatie met de vrijstelling van doorstorting bedrijsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid en de structurele vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing (IPA-korting) is wel toegestaan.

Meer info

De FOD Financiën heeft op zijn website een FAQ geplaatst met een toelichting bij de fiscale steunmaatregel.

Bronnen: Wet van 15 mei 2014 houdende uitoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (1), B.S. 22 mei 2014; Wet van 24 maart 2015 houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, B.S. 2 april 2015; Samenwerkingsakkoord van 3 april 2015 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, B.S. 30 april 2015; Koninklijk besluit van 28 april 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 30 april 2015; Koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, B.S. 30 april 2015.

 

Auteur: Peggy Criel

27/05/2015