Interprofessioneel akkoord (IPA) 2013-2014: deelakkoorden bereikt ?

Auteur: Olivier Henry
Datum:

Ondanks de weinig bemoedigende verklaringen die de vakbonden onlangs aflegden ("Er komt dit jaar geen interprofessioneel akkoord. Het hart werd door de opgelegde loonstop uit het interprofessioneel overleg gehaald." – zie hieromtrent punt 4 van onze Infoflash van 23 november 2012), blijven de sociale partners bijeenkomen. Binnen de Nationale Arbeidsraad zouden al akkoorden bekrachtigd zijn over een reeks punten:

  • de lineaire vermindering van de werkgeversbijdragen;
  • de welvaartvastheid van de vervangingsinkomens;
  • de verhoging van de sociale werkbonus en de geleidelijke afstemming van het minimumloon voor jongeren op dat van hun oudere collega-werknemers;
  • de verlenging van tijdelijke maatregelen.

De voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zou dit pakket maatregelen onlangs voorgelegd hebben aan de premier.

In deze Infoflash geven we een stand van zaken van de interprofessionele onderhandelingen op basis van de gedeeltelijke informatie waarover we beschikken.

In de loop van de komende weken zouden trouwens nog andere besprekingen tot resultaten kunnen leiden. Denken we daarbij aan de dossiers in verband met de modernisering van het arbeidsrecht en, meer specifiek, de flexibiliteit in de werkroosters (eind januari), de competitiviteit en de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden (einde maart). Als in die dossiers een akkoord bereikt wordt, zouden we kunnen zeggen dat werkgevers en vakbonden heel dicht in de buurt zijn geraakt van een echt IPA.

De enveloppe van 370 miljoen euro waarin de regering voorzag voor 2013-2014, zou volledig besteed worden aan een verhoging van het forfaitair bedrag (momenteel 400 euro/kwartaal) van de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor werknemers van categorie 1.

Vanaf 1 januari 2013 zouden de grensbedragen voor de vervangingsinkomens (pensioenen, werkloosheid, ziekte-invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten), op enkele uitzonderingen na, met 2% verhoogd worden.  Zowel voor loontrekkenden als zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden zouden de sociale minima op 1 september a.s. meestal met 2 % opgetrokken worden.

Het gewaarborgd minimumloon zou verhoogd worden via een vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen. Vanaf 1 januari 2013 zou de sociale werkbonus (en, de facto, de fiscale werkbonus) verhoogd worden. Daardoor zouden de arbeidskosten niet verzwaard worden, wordt de koopkracht bevorderd en kunnen werkloosheidsvallen weggewerkt worden.

Aansluitend zou een systeem worden ingevoerd om te voorkomen dat de persoonlijke bijdragen te snel stijgen naargelang de loonindexeringen.

De volgende jaren zou het minimumloon van de interprofessionele cao nr. 50 voortaan van toepassing zijn op alle jongeren uit alle activiteitssectoren en niet meer alleen uit de sectoren zonder akkoord. Bovendien zou de degressiviteit van de lonen voor jongeren tussen 18 en 21 jaar geleidelijk worden afgeschaft.

Verschillende maatregelen die traditioneel gekoppeld zijn aan het IPA zouden verlengd worden voor de twee komende jaren. Een greep hieruit:

  • verschillende types van brugpensioen, nu 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT) genoemd; SWT in de bouwsector in geval van verminderde arbeidsgeschiktheid, SWT vanaf 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid, SWT vanaf 58 jaar om medische redenen;
  • 0,10 % voor risicogroepen;
  • 0,05 % voor de begeleiding en opvolging van werklozen;
  • de vrijstelling onder voorwaarden van de startbaanverplichting (SBO);
  • de innovatiepremie;

Uw Sociaal Secretariaat houdt u uiteraard via zijn gebruikelijke infokanalen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen voor deze onderwerpen.

Auteur: Olivier Henry

24/01/2013