Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 (IPA): de loonnorm en andere bepalingen voor u uit de doeken gedaan

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Na goedkeuring door de groep van 10, ging ook de regering onlangs akkoord met het interprofessioneel akkoord 2017-2018. Eén van de bepalingen opgenomen in het IPA betreft de loonnorm, die vastlegt hoeveel de loonkost mag stijgen gedurende een periode van 2 jaar. Voor 2017-2018 bedraagt de loonnorm 1,1 %. Hierdoor krijgt u als werkgever in 2017 en 2018 opnieuw ruimte om uw loonpolitiek te bepalen.

De volledige tekst van het IPA kan u raadplegen op de website van de NAR, maar wij geven u hieronder graag een overzicht van de voornaamste beslissingen mee.

Loonnorm

Verdergaand op het elan van de loonnorm 2015-2016, bieden de sociale partners ook voor 2017-2018 aan de werkgevers de mogelijkheid om loonsverhogingen toe te kennen. Voor 2017-2018 ligt de maximale marge voor de loonkostontwikkeling vast op 1,1 %. Deze loonmarge kan zowel op sector- als op ondernemingsvlak ingevuld worden.

Vooraleer u als werkgever echter zelf aan de slag gaat, is het raadzaam af te wachten of uw PC hierover CAO’s zal afsluiten. Nu al loonsverhogingen of andere voordelen toekennen zou immers tot gevolg kunnen hebben dat u ook de voordelen van de sector, zult moeten toekennen (bovenop de door u gekozen voordelen). Bovendien riskeert u indien u in dit geval de loonnorm overschrijdt ook nog een sanctie.

Via onze sectorale documentatie houden wij u uiteraard stipt op de hoogte van de invulling die uw sector aan de loonmarge heeft gegeven.

Tot slot, merken wij nog op dat baremaverhogingen op basis van anciënniteit en indexverhogingen wel gegarandeerd blijven. Ook bepaalde loonsverhogingen (bv. toekenning van een innovatiepremie) bovenop de loonnorm kunnen nog worden toegekend. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst, legalpartners@partena.be.

SWT en landingsbanen

De interprofessionele sociale partners hebben volgende aanpassingen aangebracht aan de bestaande kadercao’s van de NAR:

1. Wat betreft SWT

Huidig stelsel

Voorwaarden

Wijzigingen IPA

Vanaf 58 jaar in een zwaar beroep

  • 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel met nachtprestaties
  • hebben gewerkt in het kader van een zwaar beroep (minstens 5/7 jaar in de laatste 10/15 jaar voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst)
  • 33 jaar beroepsverleden

Vanaf 2018: vanaf 59 jaar met 33 jaar beroepsverleden

Vanaf 58 jaar in een zwaar beroep

  • beroepsloopbaan van 35 jaar
  • hebben gewerkt in het kader van een zwaar beroep (minstens 5/7 jaar in de laatste 10/15 jaar voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst)

Vanaf 2018: vanaf 59 jaar met 35 jaar beroepsverleden

Vanaf 58 jaar met een lange loopbaan

  • 40 jaar beroepsverleden

Vanaf 2018: vanaf 59 jaar met een beroepsverleden van 40 jaar.

Vanaf 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen

  • 35 jaar beroepsverleden

Blijft gelijk

Vanaf 55 jaar voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

In 2017 en 2018: vanaf 56 jaar. Maar overgangsmaatregel voor ondernemingen die voor 01.11.2016 een collectief ontslag hebben aangekondigd en die in 2017 door de Minister van Werk erkend worden als onderneming in herstructurering (55 jaar op het moment van de aankondiging). Einddoel = 60 jaar in 2020.

2. Wat betreft landingsbanen

Alle bepalingen met betrekking tot de landingsbanen (zware beroepen, nachtarbeid, arbeidsongeschiktheid bouw, lange loopbaan en voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering) worden zonder wijziging verlengd in 2017 en 2018.

Verlengingen

Verschillende maatregelen die traditioneel gekoppeld zijn aan het IPA worden opnieuw verlengd voor de komende 2 jaar. Het gaat om:

Maatregelen met een impact op het loonpakket van uw werknemer

1. Het systeem van de innovatiepremie (art. 28 van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg);

Innovatiepremie = de premies die worden toegekend aan een met een arbeidsovereenkomst verbonden werknemer (geen derde!) voor een door hem voorgestelde nieuwigheid, die een daadwerkelijke meerwaarde betekent met betrekking tot de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent.

De innovatie moet vervolgens ook daadwerkelijk door de werkgever worden ingevoerd.

Deze innovatiepremies worden niet meegerekend om de loonnorm te bepalen.

Indien u interesse heeft in dit systeem van de innovatiepremie, kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst, legalpartners@partena.be.

2. de financiering en verduurzaming van de overheidstegemoetkoming in het kader van het 80/20-systeem (tussenkomst werkgever in de kosten van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer via een derde betalerovereenkomst);

Maatregelen die het einde van de arbeidsovereenkomst van uw werknemer beïnvloeden

1. De boete voor het niet-aanbieden van outplacement aan uw rechthebbende werknemers blijft behouden op 1.800 EUR;

2. CAO nr. 114 betreffende het medisch brugpensioen (mindervaliden en ernstige lichamelijke problemen) wordt opnieuw verlengd;

Deze CAO kent SWT toe aan werknemers van 58 jaar en ouder met een beroepsverleden van minstens 35 jaar op voorwaarde dat zij:

  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.

Maatregelen met betrekking tot risicogroepen

1. De werkgeversbijdrage van 0,10 % voor geleverde inspanningen ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen blijft behouden;

2. Indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15 % voorziet bij risicogroepen, blijft de vrijstelling van startbaanverplichting behouden.

Welvaartsvastheid

De sociale partners vragen dat de enveloppe voor de welvaartsaanpassing (169,9 miljoen euro op jaarbasis in 2017 en 506,8 miljoen euro op jaarbasis in 2018) verdeeld wordt overeenkomstig de invulling die zij zijn overeengekomen en die u kan terugvinden in bijlage 1 van het IPA 2017-2018.

Mission statements

Tot slot wensen de sociale partners in 2017 en 2018 een aantal maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Het betreft onder andere de burn-outproblematiek, administratieve vereenvoudiging, een toekomstgerichte arbeidsorganisatie, digitalisering en deeleconomie, het mobiliteitsbudget, herstructureringen, jongerentewerkstelling, aanwerving en tewerkstelling bevorderen, maatregelen in het kader van het dossier arbeiders-bedienden en het debat over de hervorming van het paritair landschap.

Tegen eind 2017 zullen de interprofessionele sociale partners een evaluatie opmaken van de vooruitgang in de werkzaamheden rond deze ankerpunten. Wanneer wij over meer concrete informatie hierover beschikken, zullen wij uiteraard niet nalaten u dit te melden.

Bron: Interprofessioneel Akkoord 2017-2018.

Auteur: Leen Lafourt

06/03/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.